tirsdag 9. april 2013

Seniorene jobber lenger enn før

SSB: Yrkesaktivitet blant eldre...
Da pensjonsreformen ble innført fra januar 2011 og AFP i privat sektor ble lagt om samtidig, var en viktig intensjon at folk skulle vente med å bli pensjonister og heller bli lenger i jobb. Det ble også mulig å ta ut pensjon og jobbe samtidig. Men selv om det er blitt mer lønnsomt å jobbe lenger har det vært usikkert om seniorene faktisk ville velge å gjøre det.

Nå har det gått såpass lang tid siden pensjonsreformen ble iverksatt i 2011 at Statistisk Sentralbyrå har begynt å produsere statistikk som viser hvordan det har gått. Den er presentert i den nye publikasjonen Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen, som kom i slutten av februar. Tallene viser en helt tydelig utvikling i retning av at flere blir i jobb og at veksten i andelen som blir i arbeid var klart sterkere fra 2011 til 2012 enn de tre foregående årene. Det tyder på at pensjonsreformen har hatt den tilsiktede effekten.

Et annet forhold som tyder på at omleggingen av pensjonssystemet har virket er at veksten i andelen som blir i jobb er klart sterkere i privat sektor enn i offentlig sektor. Det skyldes mest sannsynlig at omleggingen i AFP-ordningen i privat sektor har gjort det mer lønnsomt å arbeide og motta pensjon samtidig, mens offentlig sektors AFP-ordning ikke stimulerer til yrkesaktivitet på samme måte. SSB skriver:

"Veksten i andelen som fortsatt står i arbeid, var videre sterkere i privat sektor enn i offentlig sektor siste år. De ulike AFP-ordningene i offentlig og privat sektor, og ulik tilpasning av pensjonsreformen i de to sektorene, kan være en årsak til at veksten var større i privat sektor"

Senter for Seniorpolitikk og deres direktør Kari Østerud jubler over at flere velger å fortsette i arbeidslivet:

"Yrkesaktiviteten øker ifølge rapporten også blant 60- og 61 åringer, men mest i gruppen over 62 år. - Rapporten viser de første generasjonene som har mulighet til å kombinere uttak av pensjon med fortsatt arbeid. Men jeg tror ikke pensjonsreformen er eneste årsak til at flere fortsetter i arbeid. Det fins flere forklaringer, som at mange er friskere og raskere enn før, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP)."

Det har fortsatt gått kort tid siden pensjonsreformen ble innført og adferden kan endre seg. men SSBs rapport tyder på at pensjonsreformen virker. Nå når det har blitt  mer lønnsomt for seniorer å jobbe lenger er det flere som velger å gjøre det. Men det gjenstår noen utfordringer. Den viktigste av disse er å få et AFP-regime i offentlig sektor som gjør at ansatte ikke taper økonomisk på å fortsette i jobb.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar