onsdag 13. februar 2013

Sterkeste vekst på fem år

Statistisk Sentralbyrå publiserte i dag de første anslagene over hvor sterk vekst det var i norsk økonomi i 2012. Den mest interessante størrelsen er det såkalte BNP Fastlands-Norge som måter veksten i norsk økonomi utenom oljevirksomheten. Oljevirksomheten er naturligvis viktig for Norge, men fordi både råoljepris og produksjonsvolum kan svinge en del fra år til år, er det lettere å sammenligne BNP Fastlands-Norge med utviklingen i andre land og med tidligere år.

I følge SSB økte BNP Fastlands-Norge med 3,5 prosent i 2012, den høyeste veksten på fem år og opp fra 2,5 prosent i 2011. Det er en bra utvikling. Men vi må huske på at dette er lavere enn veksten i årene 2004 til 2007 da den gjennomsnittlige veksten i fastlands-Norge var på 4,7 prosent. Dessuten viser det kvartalsvise nasjonalregskapet til SSB at den økonomiske veksten bremset litt opp mot slutten av 2012.

Går vi inn i tabellene som sier noe mer detaljert om norsk økonomi i 2012 ser vi at sysselsettingen økte med 58 000 personer, eller 2,2 prosent, antall utførte timeverk økte med 2,1 prosent og konsumet i husholdningene økte 3,0 prosent. Offentlig forvaltnings konsum vokser med 2,1 prosent, som er lavere enn veksten i BNP, De tre siste årene har offentlig forbruk vokst mindre enn BNP Fastlands-Norge, noe som er positivt for næringslivets vekstkraft. Den sterkeste bidragsyteren til veksten i norsk økonomi er bygge- og anleggsnæringen som vokste med 7,4 prosent fra 2011 til 2012.

Tallene som ble lagt fram i dag viser også at Norges handelsoverskudd var på formidable 385 milliarder kroner. Dette var en økning på 20 milliarder fra året før, noe som i all hovedsak handler om høyere oljepriser. Norges eksport økte med 2,2 prosent, mens importen  økte med 3,3 prosent. Innenfor sekkeposten import økte tjenesteimport med hele 10,3 prosent.