søndag 24. februar 2013

Lederferdigheter i sosiale medier

Går man inn på bloggportalen Blogs from DNV finner man en liten samling tematiske blogger om forskning og teknologi. Dette er den globale bloggportalen til Det Norske Veritas (DNV), Norges mest internasjonale bedrift. En bedrift som er verdensledende på teknologisk forskning innen noen svært viktige områder. .Bloggene er en kanal DNV bruker for å dele kunnskap om aktuelle forsknings- og teknologitemaer med andre.

Det er litt ulikt aktivitetsnivå på disse bloggene til DNV. Mest aktiv er temabloggen LNG - Energy of The Future der vi blant annet kan lese et helt ferskt innlegg om The consequence of dirt cheap US natural gas, et veldig aktuelt tema mange er opptatt av. Bloggen om forskning, Anticipating the Future har artikler om et bredt spekter av interessante forskingstemaer som berører DNVs virksomhetsområder. På klimabloggen Managing Climate Risk og miljøbloggen Acting now for a sustainable future er det lengre mellom oppdateringene, men også her er det mye interessant faglig stoff for folk som følger med faglig på disse områdene.

Det er stor forskjell på hvordan bedrifter kan og bør utnytte sosiale medier. DNV er en kunnskapsbedrift som selger tjenester i bedriftsmarkeder globalt. De har helt andre utfordringer og andre muligheter enn en bedrift som skal nå private sluttkunder i lokale konsumentmarkeder. Gjennom disse bloggene har DNV valgt å dele sin forskningskunnskap med kunder, partnere, forskningsmiljøer og andre interesserte. Jeg tror dette er en god måte for forskningsbaserte virksomheter å vise fram hva de er opptatt av og hvordan de jobber med å løse noen av vår tids største og mest spennende utfordringer.

Hva bør bedrifter være opptatt av når de skal finne sin posisjon i sosiale medier? Jeg synes McKinsey Quarterly har en leseverdig drøfting av dette i siste nummer, i artikkelen Six social-media skills every leader needs (her som pdf), som tar utgangspunkt i erfaringer bedriften General Electric (GE), selskapet Thomas Edison startet i 1892, har gjort i ulike sosiale mediekanaler. Artikkelen går rett på sak og tar utgangspunkt i de dilemmaene en bedrift kommer opp i når man tar i bruk teknologier som i sin natur utfordrer tradisjonelle hierarkier og gjør at virksomhetens tradisjonelle prosesser kan komme ut av kontroll:

"Social media encourages horizontal collaboration and unscripted conversations that travel in random paths across management hierarchies. It thereby short-circuits established power dynamics and traditional lines of communication. We believe that capitalizing on the transformational power of social media while mitigating its risks calls for a new type of leader. The dynamics of social media amplify the need for qualities that have long been a staple of effective leadership, such as strategic creativity, authentic communication, and the ability to deal with a corporation’s social and political dynamics and to design an agile and responsive organization.

Social media also adds new dimensions to these traits. For example, it requires the ability to create compelling, engaging multimedia content. Leaders need to excel at cocreation and collaboration—the currencies of the social-media world. Executives must understand the nature of different social-media tools and the unruly forces they can unleash."


Hovedtema i artikkelen er hva slags ferdigheter og egenskaper ledere må ha for å henge med i en slik utvikling. Og hva ledere må gjøre for å utvikle organisasjonene sine for at den skal forstå det som foregår, og ta i bruk de nye mulighetene. Som tittelen antyder er det seks lederferdigheter forfatterne er opptatt av. Tre av disse gjelder lederes individuelle ferdigheter, mens tre gjelder ledernes rolle når det gjelder å ta tak i strategi og organisasjon:

Artikkelen går som sagt rett på sak og første ferdighet handler om at ledere må kunne produsere innhold selv og laste det opp i sosiale medier. GE har utviklet en delingsplattform de kaller GE Colab der 115 000 ansatte deler informasjon. Ledere i GE læres opp i hvordan de kan lage og laste opp innhold, blant annet videoklipp og videoblogger.

Den andre ferdigheten handler om å forstå og bruke distribusjonssystemet i sosiale medier. Informasjon beveger seg på helt andre måter enn i hierarkiske informasjonsstrukturer som store bedrifter tradisjonelt er vant til. En leder i dag må derfor beherske samspillet mellom disse to systemene og vite hvordan man skal bruke dem. Tredje ferdighet handler om "managing information overflow", evnen til å sorterer det viktige fra det som bare er støy. I en tid der det kommer stadig mer informasjon til hver enkelt av oss gjennom ulike kanaler er det helt avgjørende å kunne lage seg systemer der man klarer å fange opp viktige signaler, men unngår å drukne i informasjon.

Over på den organisatoriske og strategiske delen av Mc Kinseys skjema handler fjerde egenskap om at ledere må være proaktive forbilder når det gjelder å forstå og ta i bruk sosiale medier. Artikkelen står fast at:

"...leaders must become tutors and strategic orchestrators of all social-media activities within their control, including the establishment of new roles that support the logic of networked communication —for instance, community mentors, content curators, network analysts, and social entrepreneurs. Organizational units that leverage the new technologies in a coordinated and strategically aligned way will become more visible and gain influence in a corporation’s overall power dynamics."

Femte egenskap handler om ledere som "organisatoriske arkitekter", det lederskapet som skal til for å utvikle en organisasjon som er designet slik at sosiale medier ikke fører til mer konflikter, men bidrar til mer samhandling og økt produktivitet. Alle organisasjoner har uformelle strukturer som går på tvers av linjeorganisasjonen. Disse strukturene blir på godt og vondt forsterket når man tar i bruk sosiale delingsteknologier. Det gir store muligheter, men det skaper også et behov for bedre spilleregler når det gjelder hvem som gjør hva i organisasjonen. Kraften i teknologiene gjør at både ledere og medarbeidere må ta ansvar for egne handlinger på områder der man ikke har vært vant til at rekkevidden av det man sier og gjør er så stor.

Og for det sjette handler dette om lederegenskaper og ferdigheter som gjør at organisasjonen ser hva som kommer rundt neste sving i en tid med stadig raskere teknologiske endringer. I GE har de sitt eget "corporate university" i Crotonville, der de lærer opp sine ledere og der sosiale medier nå har blitt en del av pensum. Andre virksomheter må finne sin egen vei til å lære opp ledere som ligger i forkant av utviklingen, og er i stand til å forstå og tilpasse seg til endringene som kommer. Men som McKinsey Quarterlys artikkel slår fast så er det fremdeles "early days". Sosiale medier er i liten grad pensum på verdens business-skoler og er ikke del av lederutviklingsprogrammer. Det heller ikke en del av bedrifters mål- og belønningssystemer for ledere. Men dette må endres, i følge artikkelforfatterne:

"This needs to change. We are convinced that organizations that develop a critical mass of leaders who master the six dimensions of organizational media literacy will have a brighter future. They will be more creative, innovative, and agile. They will attract and retain better talent, as well as tap deeper into the capabilities and ideas of their employees and stakeholders. They will be more effective in collaborating across internal and external boundaries and enjoy a higher degree of global integration. They will benefit from tighter and more loyal customer relationships and from the brand."