fredag 8. februar 2013

Norske klimagassutslipp

Statistisk Sentralbyrå publiserte torsdag noen nye statistikker om norske klimagassutslipp som det kan være verdt å se på. En av oversiktene viser utslippene i Norge i 2011 etter kilde og etter type klimagass. Totalt var utslippene 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, en nedgang på 2,1 prosent fra året før. Om kildene for de største utslippene sider SSB at:

"Utslipp fra olje- og gassvirksomhet, industri og veitrafikk utgjorde til sammen rundt to tredeler av klimagassutslippene i både 1990 og 2011, men det innbyrdes forholdet mellom disse kildene er kraftig endret i løpet av perioden. I 1990 var utslippene fra industri større enn olje- og gassvirksomhet og veitrafikk til sammen, men fra 2007 har olje- og gassvirksomhet alene vært den viktigste kilden. Olje- og gassvirksomhet stod for 26 prosent av klimagassutslippene i 2011, mot 15 prosent i 1990."

Minst like interessant er det å se på den såkalte utslippsintensiteten i Norge, det vil si hvor mye CO2 som slippes ut pr millioner kroner produsert vare. Dette sier noe om i hvor stor grad vi er i stand til å kombinere vekst med målet om reduserte klimagassutslipp. Derfor er det interessant å se på denne utviklingen over tid. Siden 1990 har utslippet av klimagasser pr produsert enhet i Norge halvert. Grafen over viser årsakene til dette. Den klart viktigste grunnen er økt energieffektivitet der energien anvendes, men også endret næringsstruktur og endret energi-mix har bidratt.

Til tross for denne formidable reduksjonen i utslippsintensitet, har norske utslipp av klimagasser økt litt siden 1990. Det skyldes, som grafen over viser, ene og alene en kraftig vekst i den økonomiske aktiviteten. Alle de øvrige tingene trekker i retning bedre energiutnyttelse og lavere utslipp.

Det er også interessant å se på grafene som viser hvor mye klimagassutslipp pr produsert enhet det er i ulike bransjer og hvordan utslippene har utviklet seg over tid i ulike deler av industrien. Den første grafen viser hvordan tjenesteytende næringer står for over 60 prosent av produksjonsverdiene i Norge, men bare står for rundt fem prosent av utslippene. I motsatt ende finner vi transportnæringen som står for nesten 40 prosent av utslippene, men bare representerer rundt åtte prosent av produksjonsverdien. SSB skriver:

"Selv om det på nasjonalt nivå er en tilsynelatende svak kobling mellom økonomisk vekst og utslipp av klimagasser, avdekker trendene på næringsnivå at det er betydelige forskjeller mellom ulike næringer. I 2011 sto de tjenesteytende næringene, som i liten grad bidrar til utslipp av klimagasser, for nær to tredjedeler av produksjonsveksten (målt i faste priser). Men også tradisjonelt mer utslippsintensive næringer i norsk økonomi kunne i 2011 vise til økende produksjon (målt i faste priser) uten påfølgende økte utslipp av klimagasser. I tillegg til utviklingen innenfor utenriks sjøfart ble produksjonen innenfor både oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt innenriks sjøfart mer utslippseffektiv. Produksjonen innenfor olje- og gassutvinning, primærnæringene og luftfart ble i 2011 derimot mer utslippintensiv."

Det at petroleumsvirksomheten slipper ut mer klimagasser pr produsert enhet har med at feltene er blitt eldre og krever mer energi for å produsere de gjenværende oljeressursene. Dessuten øker aktiviteten ved landanleggene og det skjer det en gradvis overgang fra olje- til gassproduksjon, noe som øker utslippene fra denne sektoren (overgang til mer gass har derimot flere positive effekter på utslippene i de landene gassen brukes, men det er ikke med i denne statistikken).