mandag 3. januar 2011

Biotek-konferansen 2011

Bak det litt kryptiske, men forhåpentligvis nysgjerrighets-vekkende navnet 3rd vs 13th - A bundle of resources, er det en spennende konferanse. Temaet er kommersialisering og næringsutvikling innenfor legemidler og biotek, og konferansen skal være i Oslo 20. januar.

Navnet på konferansen handler rett og slett om konferansens røde tråd: Hvorfor er det slik at dansk life-science utgjør en så mye større del av næringslivet og økonomien enn den norske? For å sitere fra programmets omtale av temaet for foredraget til Stig Jørgensen, CEO i Medicon Valley Alliance:

"Danmark posisjon i europeisk sammenheng er sterkt. Målt i antall pipe-lines rangeres dansk life-science som nr. 3, og som nr. 1 korrigert for folketall. Life-science segmentet utgjør 5% av dansk BNP, og sysselsetter over 40.000 mennesker. Om man legger som premiss at Norge og Danmark har et relativt likt utdanningssystem, omtrent like mange kloke hoder og er like kulturelt - hva kan forklare Danmarks sterke posisjon? Hvilke operative grep har de gjort, og kan noen av disse forklare forskjellen mellom bransjens posisjon i våre to land?"

Flere av foredragsholderne, blant annet Mette Kristine Agger fra Lundbeckfondenes venturevirksomhet og Torbjørn Hansen fra Pfizer, vil snakke om hva som kjennetegner biotech-klyngen i Danmark, hva slags eierskap, kapitaltilgang og insentiver de har og hvilke erfaringer de har gjort. Og som en vil se av programmet er det også solid deltagelse fra det norske virkemiddelapparatet og fra Kunnskapsdepartementet som vil si noe om strategier for å få til mer næringsutvikling innenfor life science her i Norge.

Den største nyheten på konferansen er såvidt jeg kan skjønne Torger Reves gjennomgang av hva som kjennetegner den norske medtek- og biotek-kyngen. Det å beskrive klyngen er en del av det store forskningsprosjektet Et Kunnskapsbasert Norge, der en ser på ulike klyngeegenskaper og forutsetninger for å lykkes i internasjonal konkurranse innenfor 13 ulike næringer. Blant tingene som er analysert er klyngens forutsetninger når det gjelder tilgang til kompetent arbeidskraft, kvaliteten på samarbeidet med forskningsmiljøer, tilgang til kompetent kapital og den lokale klyngedynamikken.

Dette er forhold  som til sammen kan fortelle oss en hel del om hvor attraktive norske næringsklynger er i forhold til tilsvarende klynger andre steder i verden, og hva vi bør gjøre for å innrette næringspolitikken slik at vi blir enda mer konkurransedyktige i kampen om å få fremtidens kunnskapsbedrifter til å være her. I E24 har det nylig vært en diskusjon om biotek kan bli "den nye oljen", eller om det er helt urealistisk å tro at Norge kan få noen ledende posisjon på dette området. Innlederne på konferansen vil helt sikkert bidra til å dra den debatten et steg videre. For det er et spennende program konferansearrangør Tove Cecilie Viebe har satt sammen. Konferansen er som sagt 20, januar på Grand Hotel i Oslo. Det kommer mye folk, men det er fortsatt mulig å melde seg på.