onsdag 1. september 2010

NHOs økonomibarometer varsler litt lysere tider

NHO legger hvert kvartal fram noe som heter Næringslivets økonomibarometer. Dette er del av en større rapport om den økonomiske situasjonen i Norge og verden akkurat nå, en rapport det kan være verdt å lese i sin helhet (pdf på 31 sider her) for de som liker å følge med på slike ting. En del av rapporten er som sagt et næringslivsbarometer, som i denne sammenhengen vil si en undersøkelse av hva 1734 bedrifter i hele bredden av norsk næringsliv mener om fremtidsutsiktene til bedriften akkurat nå.

Bedre og mer oppdatert oversikt over stemningen i ulike bransjer nå, og hva de er mest bekymret over, finner man ikke noe sted. Her er det data om alt fra investeringsvilje, opp- og nedbemanningsplaner, markedsutsikter og resultatforventninger. Det er store forskjeller mellom ulike bransjer. Akkurat nå er det for eksempel interessant å se at det i ikt-næringen nå er flest bedrifter som sier de vil øke investeringene i 2011, mens reiselivsnæringen har den mest negative balansen mellom positive og negative svar. Totalt i hele næringslivet er balansen fortsatt negativ når det gjelder investeringer. Og uten økte investeringer blir det ikke mer vekst.

Jeg vil trekke fram en graf fra denne rapporten som jeg synes sier ganske mye om hva som hindrer økt fart i investeringene i næringslivet, og hvordan det er i ferd med å forandre seg litt. Grafen over viser hva bedriftsledere i Norge peker på som viktigste årsaker til at de ikke investerer mer akkurat nå (det er mulig å oppgi flere utfordringer). Markedet er viktigst for bedriftene. Derfor oppgis årsaker som synkende ordretilgang og lavere priser i markedet som de viktigste. Men også politikk er en viktig hindring for mange. Omkring en tredel oppgir lite forutsigbare rammebetingelser som årsak til at de ikke øker investeringene. Så svarer nesten like mange at svak kostnadsmessig konkurranseevne er en hovedårsak. Her viser bakgrunnstallene at denne forklaringen, kanskje ikke veldig overraskende, er langt viktigere i industribedrifter en i resten av næringslivet.

I grafen over har jeg ringet rundt to områder med rødt som jeg synes er særlig interessante fordi de endrer seg ganske mye fra 2. til 3. kvartal. Hele 23 prosent svarer nå at manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en viktig hindring for å øke investeringene. Det er en kraftig oppgang fra forrige kvartal, men det er store bransjeforskjeller. Ser vi på andelen som mener at tilgang til kapital er viktigste hindring er bildet motsatt. Nå svarer bare 10 prosent dette, mens det var 14 prosent i 2. kvartal og langt høyere i 2009. Det virker som det nå skjer en dreining der tilgang til kapital gradvis blir enklere og tilgang til kompetanse gradvis blir vanskeligere. Det er i så fall et godt tegn, i den forstand at det er et tegn på mer normale tider i et land med mye penger, men med et langsiktig underskudd på kvalifisert arbeidskraft.