tirsdag 14. januar 2020

Strategi for kunstig intelligens

De siste månedene har vi jobbet godt både med andre departementer, men også med forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige virksomheter, for å få på plass en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Og tirsdag var dagen da resultatet av arbeidet ble presentert.

Jeg har inntrykk av at strategien har blitt godt mottatt. Ikke fordi den har svaret for alle spørsmål som måtte dukke opp fremover, det kan man ikke ha når det gjelder slike muliggjørende teknologier, Det den peker på er at selv om teknologien i seg selv åpner mange nye spennende muligheter, vil vi være avhengig av at noen viktige forutsetninger er på plass.

Vi må ha fysisk infrastruktur i form av kommunikasjonsnett og regnekraft. Vi må ha data til å anvende KI på, data som hånteres på en sikker måte og i tråd med personvernreglene. Og vi trenger kompetanse til å lære opp og ta i bruk denne teknologien. Og ikke minst, trenger vi gode diskusjoner og avklaringer om etiske og demokratiske utfordringer, slik at vi bruker teknologien til å finne løsninger og skape bedre tjenester, men ikke til å rive ned tillit. I forordet til den nye strategien sier Nikolai Astrup det slik:

"Det er ikke til å komme utenom at KI også reiser noen vanskelige spørsmål: Hvem har ansvaret for konsekvensene av en beslutning som er truffet av KI? Hva skjer når autonome systemer tar egne beslutninger som vi ikke er enige i og som i verste fall fører til skade? Og hvordan sørger vi for at teknologien ikke viderefører og forsterker bevisst og ubevisst diskriminering og forutinntatthet? I disse dilemmaene er det en stor fordel å ha noen grunnleggende prinsipper å se hen til: Transparens, etterprøvbarhet og forsiktig utprøving. Disse prinsippene må ligge til grunn når vi utvikler og tar i bruk løsninger basert på KI."


Håndterer vi de vanskelige spørsmålet på en god måte kan dette virkelig bli en teknologi som bidrar ti vekst i næringslivet og bedre offentlige tjenester. Og det kan bidra til at Norge og Europa får et konkurransefortrinn i forhold til selskaper og land som ikke tar de personvernmessige og etiske spørsmålene på like stort alvor.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar