mandag 27. januar 2020

Sysselsettingen i Norge øker igjen

Etter at sysselsettingsandelen i Norge (den delen av befolkningen i yrkesaktiv alder som faktisk jobber) har falt i noen år, har det vært en økning igjen siden 2017. Statistisk Sentralbyrå (SSB) skriver om siste arbeidskraftsundersøkelse at:

"I fjerde kvartal 2019 var 67,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i arbeid. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng fra samme periode året før. Det har vært en oppgang i sysselsettingsprosenten siden 2017. I følge arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var 2 732 000 personer sysselsatt i fjerde kvartal 2019. Det er 24 000 flere enn i fjerde kvartal 2018."

Men hvordan beregner man egentlig andelen sysselsatte? Hva mener vi med «yrkesaktiv alder» og hvor mange er de? Og hvis omkring 68 prosent av personene i yrkesaktiv alder er sysselsatt og 3,7 prosent er arbeidsledige, hva gjør resten? Og blant de som er sysselsatt: Hvor mange jobber heltid og deltid? Hvor mange er ansatte og hvor mange er selvstendige? Og hvor mange er midlertidig ansatte?

Når nøkkelen til mer vekst, velferd og velstand i landet er nært knyttet til at folk er i arbeid, er det interessant å se nærmere på disse tallene når vi skal vurdere om det er muligheter for å øke sysselsettingen ytterligere, og om flere de som allerede er sysselsatt kan jobbe mer. SSB har en god oversikt over disse størrelsesforholdene i artikkelen Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2019 som gir gode fakta på alle disse områdene, og også har noen gode grafiske fremstillinger av interessante tall og størrelsesforhold.

Hvis vi først ser på hvem som er i yrkesaktiv alder så handler det om hele befolkningen mellom 15 og 74 år, en ganske raus definisjon. I denne gruppen er det totalt litt over 4 millioner personer, mens 935 000 personer er under 15 år og 390 000 er 75 år og eldre (det blir mange flere i denne gruppen i årene som kommer). Av de 4 millionene i yrkesaktiv alder er 2,7 millioner, eller 67,9 prosent i arbeid. Detter sysselsettingsgraden.

Hva gjør resten, i alt 1,2 millioner personer? 426 000 personer er alderpensjonister eller førtidspensjonerte. 323 000 er arbeidsuføre, 314 000 er i utdanning og 33 000 er hjemmearbeidende. Mens 106 000, eller 3,7 prosent av de i yrkesaktiv alder, oppgir at de er arbeidsledige (her er NAV-tallene som oppgir antall registrerte ledige en del lavere).

Er det så mange av de sysselsatte som jobber deltid, er midlertidig ansatte, eller er selvstendig næringsdrivende fremfor å være fast og fulltids ansatte i en virksomhet? Tallene viser at mange jobber deltid, hele 25 prosent av de sysselsatte. En økning av andelen som jobber heltid vil derfor ha stor effekt på økonomien. Andelen midlertidig ansatte er derimot ikke veldig høy, bare 8 prosent er det. Og dette tallet inkluderer personer som jobber som vikarer og ekstrahjelper ved siden av studier. Andelen som er selvstendig næringsdrivende fremfor ansatte i en virksomhet er 6,3 prosent, heller ikke et spesielt høyt tall.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar