tirsdag 26. juni 2018

Flere eldre velger å jobbe lenger

Arbeidstakere over 50 år jobber mer enn før. En ny og svært oppmuntrende rapport fra NAV viser at folk nå jobber i gjennomsnitt 11,9 årsverk etter at de har fylt 50 år. Det er et helt årsverk mer enn i 2009 og to årsverk mer enn i 2001. I en nyhetssak om dette skriver Kommunal Rapport at:

"Etter fylte 50 år jobbet folk i gjennomsnitt 11,9 årsverk i fjor. Det er ett helt årsverk mer enn i 2009 og 2,3 årsverk mer enn i 2001. På samme tid har veksten i levealder økt med 2,9 år – noe som ifølge Nav innebærer at folk over 50 år har tatt ut det meste av forventet levealder i form av økt yrkesaktivitet. Sannsynligvis har arbeidslivets seniorer aldri tidligere jobbet mer og lenger enn nå, slås det fast i rapporten som Nav publiserte tirsdag."

Nyhetssaken fra NAV om de nye og positive tallene er her. Den har også en lenke til selve rapporten nederst i saken, der det er analyser av arbeidstid blant eldre i ulike bransjer, i ulike deler av landet og etter utdanningsnivå.

Det kan virke som det særlig er to forklaringer på denne relativt store endringen som har skjedd i yrkesdeltagelsen de siste årene, og som både slår ut i at mange jobber lengre enn før og i at flere eldre har en større stillingsandel enn før. Den ene forklaringen er at pensjonsreformen fra 2011 gjorde det mer lønnsomt å fortsette i jobb etter 62 år. Det ble også mer lønnsomt å kombinere arbeid og pensjon. Den andre forklaringen er at personer i den aktuelle aldergruppen selv ønsker å jobbe lenger enn før. I NAVs rapport skriver de:

"Spørreundersøkelsen Norsk seniorpolitisk barometer 2017 (Senter for seniorpolitikk 2017) viser for eksempel at ønsket avgangsalder fra arbeidslivet har økt med fem år fra 2003 til 2017 og er nå på 66 år."

Jeg ser i nyhetssaken om disse tallene og i NAVs egen nyhetssak at NAV har regnet ut at den samfunnsøkonomiske gevinsten av det ekstra årsverket som jobbes etter fylte 50 år er på hele 40 milliarder kroner i året. Det er veldig høyt beløp og forteller mye om hvor stor verdien av arbeid er for samfunnet. 

Nå kommer det ikke helt klart frem av rapporten hvordan dette tallet er regnet ut, men tallet ligner på regnestykker som er gjort tidligere av utrederne i Ny Analyse som kom frem til at hvis befolkningen jobber et årsverk mer i gjennomsnitt før pensjonsalder så tilsvarer det 40 milliarder kroner i samfunnsøkonomisk gevinst. Og det at seniorer nå jobber mer enn to årsverk mer enn i 2001 skulle gi over 80 milliarder mer i årlig gevinst for samfunnet enn i 2001.  I rapporten Ny Analyse gjorde for Senter for Seniorpolitikk i fjor skrev de:

"Dersom man lykkes med å oppnå (...) 12 måneder lenger forventet yrkesaktivitet etter fylte 50 år i 2018, anslås den samfunnsøkonomiske gevinsten til 35- 40 milliarder kroner, målt ved lønnsjustert verdiskaping, gitt våre forutsetninger. Dette vil også kunne gi omtrent 7 til 8,7 milliarder kroner årlig i ekstra skatteinntekter for det offentlige."

Det er med andre ord slik at arbeid lønner seg både for den enkelte og for samfunnet. Og på dette området kan vi slå fast at utviklingen går rett vei.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar