tirsdag 12. juni 2018

Økt overskudd i offentlig forvaltning

Offentlig forvaltnings overskudd de siste fire kvartalene er beregnet til 147 milliarder kroner. Dette er 28 milliarder høyere enn tilsvarende periode i fjor. Det er veldig bra og helt i tråd med ambisjonen om at det med høyere olje- og gasspriser er slik at mer penger skal plasseres i petroleumsfondet og brukes på fremtidige pensjoner.

I følge Statistisk Sentralbyrås tall er det tre grunner til at overskuddet i offentlig forvaltning vokser: Høyere oljepris, vekst i sysselsettingen og mindre vekst i offentlige utgifter enn før. SSB skriver:

"Økningen i overskuddet, som vist i offentlig forvaltnings inntekter og utgifter kan knyttes til stigende oljepris, sysselsettingsvekst og moderat økning i offentlige utgifter. Prisen på råolje har steget markant siden sommeren 2017. Også gassprisene har vært høyere så langt i 2018 enn i tilsvarende periode året før. For offentlig forvaltning gir dette økte inntekter gjennom høyere driftsresultat i statens egen petroleumsvirksomhet og utbytte fra Equinor (tidligere Statoil), som begge inngår i formuesinntektene i denne statistikken. I tillegg til formuesinntektene bidrar stigende oljepris til økte skatteinntekter fra selskaper i petroleumssektoren."

I tillegg er det som nevnt lavere vekst i offentlige utgifter. SSB skriver dette:

"Lav vekst i stønadene bidro til at utgiftsveksten er relativt moderat. Stønader er utgiftskategorien som omfatter kontantytelser til enkeltpersoner, herunder alders- og uførepensjoner, arbeidsledighetsstønader, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte, utdanningsstønader, sosialhjelp og bostøtte. De siste fire kvartalene økte disse stønadene med om lag 2 prosent. Den lave veksten skyldes særlig reduserte arbeidsledighetsstønader som følge av sysselsettingsvekst og færre ledige."