onsdag 13. juni 2018

Hvor ofte går vi til lege?

Selv er jeg ikke blant de som besøker lege særlig ofte, det må være flere år siden sist, mens andre må av ulike grunner oppsøke lege langt oftere. Men hvor mange legebesøk har befolkningen i gjennomsnitt i løpet av et år? Og kan man si noe om hvem som går til lege oftest?

Svarene finner man i en ny statistikk for antall konsultasjoner hos fastlegen i 2017. SSB skriver:

"Det var 14,4 millioner konsultasjoner ved fastlegekontorene i 2017, om lag 1,8 prosent flere enn i året før. Både befolkningsvekst, aldring og flere legebesøk blant de unge bidro til økningen. Hvert år er om lag 7 av 10 til konsultasjoner på fastlegenes kontor en eller flere ganger, slik var det også i 2017, viser nye tall fra statistikken Allmennlegetjenesten. Selv om denne andelen ikke har endret seg nevneverdig, har antall konsultasjoner steget med drøyt 200 000 de fleste årene etter 2012. Dette tilsvarer mellom 1,5 og 2 prosent per år – og med 1,8 prosent fra 2016 til 2017, slik figur 1 viser. Antall konsultasjoner per person har vært noe mer stabilt, på mellom 2,6 og 2,7 per år, og har både sunket og steget i årene etter 2012, men økt etter 2015."

Det disse tallene forteller er at litt under halvparten av veksten i antallet fastlegebesøk på 1,8 prosent det siste året kan forklares med vekst i folketallet i Norge. Og det meste av resten kan forklares med at befolkningen har blitt litt eldre.

Hyppigheten av legebesøk stiger med økende alder, fra fra et gjennomsnitt på 1,2 konsultasjoner årlig per barn i grunnskolealder til 5 konsultasjoner per person i 80-årene. Det er to unntak fra denne gradvise veksten, i hver sin ende av alderskurven. Barn mellom 0-5 år er litt oftere hos legen enn barn mellom 6 og 15 år (men likevel mindre enn ungdom 16-19 år). Og de over 90 år er mye mindre hos fastlegen enn de mellom 67 og 90 år, men det er mest sannsynlig fordi mange flere over 90 har langtidsopphold på sykehjem og får legehjelp og tilsyn der.

Statistikken Allmennlegetjenesten har også tall for hvor mange av de 14,4 millioner konsultasjonene som tilhører ulike diagnosegrupper. Det er tre store diagnosegrupper, med omkring 10 prosent av totaltallet hver: Psykisk lidelse, luftveisinfeksjoner og lokale smerter og betennelser.