torsdag 7. juni 2018

Petroleumsnæringens ringvirkninger

At skatteinntektene og statens øvrige inntekter fra olje- og gassvirksomheten er viktig for offentlige budsjetter og for velferdsnivået burde være nokså kjent. Men hvor viktig er petroleumsvirksomheten for annet næringsliv i Norge? Hvor mange arbeidsplasser er der fordi det er etterspørsel i
petroleumsnæringen etter ulike varer og tjenester fra andre?

Et nytt notat fra Statistisk Sentralbyrå laget av Thomas von Brasch, Håvard Hungnes og Birger Strøm i Statistisk Sentralbyrå med tittelen "Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi" har beregnet disse ringvirkningene basert på nasjonalregnskapstall fra 2015. Det er snakk om veldig mange arbeidsplasser i andre bransjer som er finnes på grunn av etterspørsel etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen. I rapportens sammendrag skriver de:

"Basert på kryssløpsberegninger finner vi at det i 2015 var om lag 195 000 sysselsatte personer som kan knyttes til norsk petroleumsutvinning. Av disse var et mindretall sysselsatte i petroleumsnæringen, mens et flertall var sysselsatt i andre næringer som leverte varer og tjenester til petroleumsnæringen enten direkte eller indirekte. (...) Sysselsettingen knyttet til petroleumsnæringen utgjorde 7,1 prosent av samlet sysselsetting i 2015."

Rapporten sier også en del om hvordan ulike bransjer er påvirket av etterspørsel fra petroleumsnæringen. SSB skriver at:

"Vår analyse viser at de fleste næringer har leveranser til petroleumsnæringen, enten direkte eller som underleverandører. Industrien, og særlig næringen produksjon av verkstedsprodukter, skip og oljeplattformer, har store leveransene målt som andel av bruttoproduktet i næringen, men de leverer likevel en mindre andel av de totale leveransene enn tjenestenæringene. Privat tjenesteproduksjon og tildels også eiendomsdrift (dvs. utleie av forretningsbygg, omsetning og drift av fast eiendom) og varehandel, er tjenestenæringer med relativt store leveranser og de kan dermed også være sårbare for svingninger i etterspørselen fra petroleumsnæringen. Tjenester i tilknytning til olje og gassutvinning var tidligere regnet som en del av petroleumsnæringen. Denne næringen leverer noe over halvparten av sin produksjon til petroleumsnæringen og er således en viktig leverandør. Den øvrige aktiviteten i denne næringen er i hovedsak eksport."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar