onsdag 26. februar 2014

Rødgrønn dom over rødgrønn styring

Dagens Næringsliv har meget fortjenestefullt lest komité-merknader fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og funnet frem til en interessant oppsummering i Innst. 123 S (2013–2014) av hva åtte år med rødgrønn styring av staten har medført. I en felles merknad til Riksrevisjonens årlige rapport for 2012 skriver AP, SP, SV og MDG at:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, mener at det er behov for å endre styringssystemene i staten. Markedsstyringen med mål- og resultatstyring som verktøy har blitt det rådende styringsprinsippet i hele det statlige området, og i mange etater har det utviklet seg til å bli svært detaljstyrt. (...) Riksrevisjonens kritikk er basert på de mål og styringssignaler som gis gjennom disse styringssystemer som er mer og mer markedsbasert. Endres ikke styringsprinsippene og vi forsetter å styre forvaltning og velferd mer og mer som privat forretningsvirksomhet, vil vi ikke klare å bruke ressursene riktig og ta i bruk den kompetanse og kapasitet som er i etater og virksomheter."

Nå er det et par ting det kan være verdt å kommentere her. Det ene er at forfatterne av denne merknaden virker mer enn litt ideologisk forvirret. De blander av en eller annen grunn sammen begrepene detaljstyring og markedsstyring. Detaljstyring gjennom stadig flere mål og nye krav til rapportering, som utvilsomt har vokst kraftig i omfang de siste årene, er noe helt annet enn å være styrt av et marked. Markedsbaserte systemer vil gjerne være preget av at man er opptatt av å tilpasse seg til signaler nedenfra, og innretter seg etter brukernes behov. Det kan kombineres med få og tydelige resultatmål, men ikke med politisk detaljstyring. 

Det andre som må kommenteres er at denne kraftsalven fra de rødgrønne er deres vurdering av kvaliteten på styringen av staten i 2012, det siste hele året en rødgrønn regjering styrte landet og de hadde styrt i syv år. Det er interessant at dommen over disse åtte årene fra de rødgrønne selv er at det ble stadig mer detaljstyring og at dette har kommet i veien for å utnytte kompetanse og kapasitet slik at en har full kraft i gjennomføringsfasen. Det er godt vi nå har fått en ny regjering som allerede er i gang med å redusere antall mål i departementenes tildelingsbrev og er opptatt av å øke handlingsrommet for å utøve ledelse.