tirsdag 11. februar 2014

Digital kommunikasjon er hovedregel

Det er et flott oppslag i Dagens Næringsliv i dag med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og Anita Krohn Traaseth i HP Norge, der de markerer at nok et viktig skritt er tatt for å gjøre det enklere å ta i bruk digital kommunikasjon. Endringene som ligger i den nye eforvaltningsforskriften som ble besluttet av regjeringen på fredag oppsummeres slik i en nyhetssak på DIFIs nettsider:

"Forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften er endret og digital kommunikasjon er blitt hovedregelen når forvaltningen henvender seg til andre. En viktig forutsetning for å digitalisere offentlige tjenester er dermed på plass. Tidligere måtte hver offentlige virksomhet innhente samtykke fra mottakeren for å kunne sende et vedtak eller et annet viktig brev digitalt. Nå er hovedregelen at det skal sendes digitalt, men innbyggerne har rett til å reservere seg, og vil da fortsatt få vedtak og andre viktige brev fra stat, kommune og fylkeskommune på papir."

DIFI har en mer utfyllende side om regelverket for digital kommunikasjon som nå er blitt endret og som det kan være verdt å lese. Det er et viktig sprang å gå fra å ha papirbasert kommunikasjon som hovedregel, der det var krav om samtykke fra innbyggerne for å sende noe digitalt, til nå å ha digital kommunikasjon som hovedregel, men med en mulighet til å reservere seg. Da blir rekkefølgen i tråd med det som er blitt det normale på andre områder i samfunnet.

Nå er det grunn til å minne om at en fulldigitalisert offentlig sektor ikke kommer seilende automatisk, selv om det er gjort en viktig lov- og forskriftsendring. Den enkelte offentlige virksomhet, både i stat og kommune, har selv ansvaret for å digitalisere sine arbeidsprosesser og sin dialog med innbyggere og næringsliv, og må selv gjøre den vanskelige jobben med å utvikle og ta tjenesten i bruk. Men den nye forskriften skaper et mye bedre startpunkt for å få dette til. Og det hjelper at vi har en befolkning som i mange år har blitt vant til å bruke digitale tjenester, enten de betaler regninger eller leverer selvangivelse.

For å få fart i overgangen til mer digitale arbeidsprosesser er det også viktig at staten bidrar med noen viktige fellesløsninger som gjør at den enkelte virksomhet slipper å lage ting som allerede finnes, men i stedet kan plugge seg inn i noe som allerede er laget. Felleskomponenter som Folkeregisteret, Enhetsregisteret, AltInn og ID-porten er gode eksempler på slik viktig infrastruktur som gjør det mulig for mange andre å bygge tjenester uten at det blir unødvendig dyrt og komplisert. 

Nå kommer det to nye felleskomponenter. Det ene er et register med elektroniske kontaktdata, slik at vi ikke bare vet hvor folk bor i den fysiske verden, men også hvor de kan kontaktes digitalt. I tillegg etablerer DIFI en løsning for sikker digital post for innbyggerne, i erkjennelsen av at vanlig epost ikke er en sikker nok løsning for personsensitiv og fortrolig informasjon. Løsningen vil være klar mot slutten av 2014, og kan brukes av alle offentlige virksomheter for å sende brev digitalt til alle innbyggere som velger seg en digital postkasse.

Dessverre har Dagens Næringsliv valgt seg en litt negativ overskrift på en gladnyhet når de skriver "Taper en mrd. på brevkutt". Det er jo snakk om at vi kan bruke en milliard kroner mindre av statens, det vil si skattebetalernes, penger. Sparte penger som kan brukes på noe annet og viktigere. De virksomhetene som i dag transporterer mye papir for andre, og som mister inntekter fordi både offentlige og private virksomheter fortsetter å digitalisere, virker heldigvis fullstendig klar over at de må omstille seg og lage innovative digitale tjenester dersom de skal lykkes fremover.