torsdag 5. desember 2013

Tenketank om it-kompetanse

Det er naturligvis en overdrivelse å kalle det min tenketank, slik Computerworld gjør i sin overskrift, men jeg hadde i hvert fall gleden av å åpne en meget spennende workshop i går om Norges fremtidige behov for avansert ikt-kompetanse. Arbeidet er en oppfølging av et tiltak i stortingsmeldingen om Digital Agenda for Norge som ble behandlet i Stortinget i vår som lyder:

"Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil, i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, skaffe et bedre statistikkgrunnlag om fremtidig utvikling, både hva gjelder tilbud om og behov for fremtidsrettet IKT-kompetanse."

Målet er å etablere et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig, både om tilgangen på personer med høyere it-utdanning og om hvordan etterspørselen etter personer med it-kompetanse vil endre seg i både privat og offentlig sektor i årene som kommer. Det er ikke bare i en voksende it-næring det er stadig større etterspørsel etter kompetanse, men også mange andre næringer opplever teknologiske endringer som gjør at behovet for avansert it-kompetanse øker. Det samme gjelder en offentlig sektor som vil satse mer på velferdsteknologi og på ikt-løsninger for å bedre samhandlingen i helsesektoren.

De som gjennomfører dette arbeidet skal bruke statistisk sentralbyrås modellverktøy for å måle tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet til å lage noen analyser og noen scenarier. Men fordi det er vanskelig å fremskrive noe så dynamisk som teknologiutvikling og behovet for teknologikompetanse, skal disse prognosene testes ut på folk som med litt ulike ståsteder virkelig har greie på hva som skjer i virkeligheten der ute, i bedrifter i flere ulike bransjer, i statsforvaltningen, på universitetene og i helse- og omsorgsektoren. Poenget er å grave litt dypere enn å bare konstatere at vi kommer til å mangle kompetanse. Jeg tror det kan bli en spennende prosess.