mandag 16. desember 2013

Innovasjon i offentlig sektor

I en juleinnspurt i Stortinget som for det meste har handlet om statsbudsjett de siste ukene, er det innimellom også litt plass til noen mer overordnede debatter. En av disse var en interpellasjonsdebatt i dag om innovasjon. Det var Ketil Kjenseth fra Venstre som utfordret Jan Tore Sanner til å fortelle om hvordan regjeringen vil legge til rette for mer innovasjon i offentlig sektor, en utfordring Jan Tore mer enn gjerne ville svare på.

Interpellasjonen fra Ketil Kjenseth var nokså bredt anlagt, med innspill blant annet om energiløsninger, samferdsel, velferdsteknologi, innovative offentlige anskaffelser og innretningen av offentlige innovasjonsvirkemidler (man kan se innlegget her i Stortingets videoarkiv fra ca 2,22.30). Jan Tore Sanners svar begynner fra ca 2;32;30. Der kommer han blant annet inn på fire forhold som vil bidra til å fremme økt innovasjon i offentlig sektor.

Kort oppsummert handler det for det første om bedre ledelse, med større handlingsrom for å lede og mindre detaljstyring ovenfra. Ledere må ha et tydelig ansvar som også inkluderer ansvar for innovasjon. For det andre handler det å legge forholdene bedre til rette for samarbeid på tvers. Innovasjon innad i en avdeling eller virksomhet er ofte lett å få til, men problemet i offentlig sektor er ofte at løsningene man trenger er avhengige av at man klarer å samarbeide på tvers av virksomheter, for eksempel mellom stat og kommune.

For det tredje handler mye innovasjon om evnen til å ta i bruk ny teknologi og digitalisere. Et eksempel er å åpne opp og tilgjengeliggjøre offentlige data slik at de blir en viktig kilde til nye tjenester og mer innovasjon i næringslivet. Og for det fjerde handler det om å åpne opp offentlig sektor og samarbeide både med privat næringsliv, med sosiale entreprenører og med ideelle organisasjoner. Her sa Jan Tore Sanner at:

"Innovasjon skjer sjelden bare i én virksomhet eller i én sektor. Innovasjon oppstår i samspillet mellom mennesker med ulik kunnskap og erfaring, mellom ulike sektorer, mellom fagmiljøer, mellom ulike bransjer i næringslivet, og mellom offentlig og privat sektor. (...)  Det er også viktig å lage gode innovasjonsarenaer. Næringslivet har forstått dette når de lager klyngesatsinger. Det er viktig at også offentlig sektor tenker gjennom hvordan vi kan skape arenaer for å hente impulser og åpne for samarbeid."

Og for de som er interessert i å lese hele debatten i Stortinget, inkludert hva alle de øvrige partiene sa om saken, ligger referatet klart her på Stortingets nettside.