tirsdag 12. mai 2009

Satsing på kunnskap er god krisepolitikk

Regjeringen legger fram revidert budsjett for 2009 for Stortinget på fredag kl 10.15. 

Mens denne årlige budsjettrevisjonen vanligvis handler om ganske små justeringer, gjør finanskrisen at vi i år bør etterspørre noen større endringer. Det vil for eksempel være stort behov for å sørge for kompetanseøkende tiltak i form av studieplasser i høyskoler og fagskoler framfor å finansiere passivitet.

Revidert budsjett bør rett og slett være en Krisepakke II som tar sikte på å stimulere aktivitet på områder som er særlig viktige for at vi skal komme styrket ut av krisen. Ikke et budsjett som subsidierer og beskytter ting som ikke har livets rett. Men et budsjett som bidrar til kompetanseløft, til forskning, til innovasjon og til investeringer i infrastruktur og miljøtiltak som vil lønne seg uansett.

Abelia har sammen med Akademikerne, Forskerforbundet, Tekna, studentorganisasjonene og Universitets- og høyskolerådet sendt et brev til statsministeren, finansministeren og forskningsministeren der vi blant annet sier:

"En satsing på forskning bidrar til å skape og styrke det næringslivet som skal komme ut av krisen. Tilskuddene til forskningsprosjekter og forskningsinfrastruktur må økes. Vi må styrke forskningsinstituttene og bygge ut fasiliteter for eksperimentell forskning. På lang sikt handler det om hvorvidt menneskene og forskningsutstyret bidrar til at Norge blir et av de mest attraktive landene å lokalisere kunnskapsbasert næringsliv i."

En krise forandrer næringsstrukturen i et land langt raskere enn det som ellers er tilfelle. Norge kommer til å ha et annet næringsliv når vi kommer ut av krisen enn da vi gikk inn i den. Skal vi styrke vår internasjonale konkurransekraft må næringslivet som kommer ut av krisen være mer kunnskapsbasert, mer internasjonalt, mer effektivt og mer miljøvennlig enn næringslivet som gikk inn i krisen. Ganske enkelt fordi Norges kostnadsnivå og økonomiske åpenhet gjør at det er nødvendig med en slik strukturendring. 

Revidert budsjett kan bidra til denne moderniseringen av Norge ved å bidra til å bygge den kunnskapsinfrastrukturen vi må ha som plattform for omstilling og nyskaping, Og budsjettet kan bidra til at forsknings og innovasjonsprosjekter kan fortsette selv om det en periode blir vanskeligere å  like mye finansiering fra næringslivet. Men da må staten prioritere forskning høyere enn i dag, slik Sverige og Finland gjorde med stor suksess under krisen tidlig på 90-tallet.