tirsdag 8. oktober 2019

Statsbudsjettet 2020 - en leseguide

Også i år har jeg laget min egen leseguide til statsbudsjettet, slik jeg har gjort noen ganger før. Nå i 2020-versjon. Med et mål om å hjelpe dem som vil finne frem i statsbudsjettet selv.

Folk er jo opptatt av ulike ting. Noen ser etter helheten og de store linjene. Om det brukes for mye oljepenger. Om veksten går opp. Om vi gjør nok for å effektivisere offentlig sektor. Andre er mest opptatt av om barnetrygden øker, om skolene får mer penger til tidlig innsats og om et stort samferdselsprosjekt i mitt fylke skal settes i gang i 2020. I statsbudsjettet vinner man svaret på alt dette, og mye mer.

Som utgangspunkt for reisevirksomhet i statsbudsjettet vil jeg anbefale samlesiden Statsbudsjettet 2020 som har lenker til det meste man er på jakt etter, og mye mer. Her finner man blant annet departemenstvise oversikter over budsjettdokumenter og pressemeldinger. Man kan også ha Finansdepartementets side statsbudsjettet.no som startpunkt, en side der man finner lenker til de samme nøkkeldokumentene, men der det også er fylkesvise oversikter og Finansdepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om budsjettet (det blir etter hvert mange hundre). Som publiseres fortløpende etter hvert som de besvares.

Hvor skal man så begynne? Jeg vil anbefale alle som er opptatt av helheten, hvordan det går i norsk og internasjonal økonomi, de store prioriteringene i budsjettet, skatte og avgiftsopplegget, FNs bærekraftsmål og lignende store temaer å begynne med Nasjonalbudsjettet 2020. Jeg blogget om Nasjonalbudsjettet her i går og at det er her man finner de beste grafene og tabellene, Og teksten er både mer pedagogisk, kompakt og rett på sak enn mange kanskje tror

For de som er mer opptatt av selve budsjettdelen av statsbudsjettet, det vil si hva statens inntekter og utgifter består av helt konkret, med vekt på tallene, er det dokumentet som kalles "Gul bok" som gjelder. Mens Nasjonalbudsjettet er en stortingsmelding med beskrivelser, analyser og prognoser, er Gul bok selve stortingsproposisjonen om Statsbudsjettet 2020 og inneholder alle de konkrete forslagene regjeringen legger frem for Stortinget. På de 36 første sidene i dette dokumentet finner man en veldig overordnet samlet beskrivelse, i tekst og tall, av alle departementenes budsjettforslag. 

Gul bok inneholder også en del andre interessante analyser og beskrivelser som dessverre fort blir glemt i den dagsaktuelle budsjettdebatten. Her finner man analyser av statsbudsjettets utgifter over tid på ulike områder, beskrivelser av flerårsvirkninger av neste års budsjettforslag og omtale av gjennomføringen av inneværende års statsbudsjett. Alt dette er temaer som kunne fortjent enda større oppmerksomhet. Vedtak om bevilgninger til ulike formål er naturligvis viktige, men enda viktigere er det hva slags resultater som kommer ut av politiske vedtak, ikke minst over tid.

De som har en særlig interesse i å studere inntektssiden i statsbudsjettet, skattene og avgiftene, og hvilke endringer som foreslås for neste år, må lese dokumentet som heter Skatter, avgifter og toll 2020, et av de tykkeste dokumentene i bunken som omtaler store overordnede spørsmål, men også går langt ned i detaljene. Her kan man lese om CO2-avgifter og sukkeravgifter, men også finne en grundig innføring i hvordan vi skal få et bedre system for håndtering av moms og toll ved netthandel i utenlandske nettbutikker.

Det store flertallet som kommenterer og kritiserer statsbudsjettet når det legges frem virker ikke mest opptatt av helheten eller av inntektssiden, men av om det blir brukt tilstrekkelig med penger på det formålet de er særlig opptatt av. Det kan være en stor sektor, som sykehus, forskning, samferdsel eller forsvaret, eller helt konkrete enkeltprosjekter eller tilskuddsordninger. Slike svar finner man normalt i det enkelte departements budsjettproposisjon.

Alt som handler om kommuner og kommuneøkonomi er for eksempel i KMDs budsjettproposisjon. Der finner man også det som gjelder tverrgående tiltak for modernisering og digitalisering. Samferdselsprosjekter finner man i Samferdselsdepartementets budsjett. Og tiltak for forenklinger i næringslivet er i NFDs budsjettproposisjon. Slik kan man bla seg gjennom alle statens utgifter, departement for departement, en ganske stor og tidkrevende jobb med noen tusen sider med tekst.

En litt enklere måte å få oversikt over det mer generelle bildet innenfor ulike sektorer er å se på departementenes pressemeldinger. De fleste departementene har både laget pressemeldinger som kort oppsummerer utviklingen fra i år til neste år, men også egne pressemeldinger om enkeltsaker som er viktige. Helse og omsorgsdempartementet har for eksempel pressemeldinger som omtaler utviklingen i pasientbehandling i sykehussektoren og utviklingen i antall nye omsorgsplasser, men også nyheter om enkeltsaker som nasjonalt eldreombud og om satsing på helsetjenester på nett.

Tilsvarende kan man finne brede nyhetssaker fra KMD om ulike digitaliseringstiltak i statsbudsjettet, på tvers av sektorene, og om kommuneøkonomien nesten år. men også om en stor satsing på å lage nye og bedre marine grunnkart som vil gi oss mye mer kunnskap om det som befinner seg under vann langs kysten vår. Og slik kan man bla seg gjennom de ulike departementenes nyhetssaker om budsjettet, og finne ut mer om nye tiltak som settes i gang neste år. 

Et siste tips når det gjelder klima, miljø og FNs bærekraftsmål, og hvordan dette følges opp i ulike deler av statsbudsjettet. Som nevnt er det et eget kapittel om FNs bærekraftsmål i Nasjonalbudsjettet 2020. Men i tillegg har Finansdepartementet en oversiktsside der de har listet opp hvor de 17 bærekraftsmålene til FN er omtalt i departementenes budsjettproposisjoner. 

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar