onsdag 19. september 2018

Vil teknologi gi flere eller færre jobber i 2022?

Vil digitalisering, automatisering og robotisering betyr flere eller færre arbeidsplasser i fremtiden? Hvordan påvirkes ulike yrker, bedrifter og bransjer når nye teknologier blir tatt i bruk, som stordata, kunstig intelligens, tingenes internett og skytjenester? Hvor mye ny kompetanse trengs? Og hvor fort vil endringer i arbeidsmarkedet slå inn?

I rapporten "The Future of Jobs 2018" gjør World Economic Forum et prisverdig forsøk på å finne gode svar på disse spørsmålene. Det har de gjort ved å intervjue representanter for 313 bedrifter med over 15 millioner ansatte i 20 ulike land. Datamaterialet gjør det mulig å si noe generelt om hvor raskt endringene skjer, men også gi noen vurderinger av hva slags teknologisk omstilling som pågår og hvilket kompetansebehov som vil prege 12 ulike næringer.

Noe av det mest interessante i denne rapporten er at tidshorisonten er veldig kort og går fram til 2022. Det betyr at analysene ikke er preget av helt løse spådommer og spekulasjoner, men bygger på de strategiene bedriftene allerede er i ferd med å iverksette for å møte utfordringene de ser og handler om omstilling bedriftene skal gjennomføre de neste årene.

Rapporten i sin helhet, med bransjeanalyser og landanalyser, er på litt over 130 sider (her i pdf-utgave). Nettsidene til WEF har også noen gode artikler som går litt dypere inn i ulike sider av funnene som er gjort i rapporten. Det er også en artikkel med tittelen "5 things to know about the future of jobs" som gir en god oppsummering av flere av de viktigste hovedfunnene.

Blir det så færre jobber på grunn av automatisering og digitalisering ? Eller er det slik at de nye teknologiene krever flere folk som har den kompetansen som trengs for å ta i bruk alle de nye mulighetene? En kortversjon av svaret kommer under overksriften "There is a net positive outlook for jobs – amid significant job disruption", der det slås fast at begge deler skjer samtidig, men at nettoresultatet er positivt. De teknologiske endringene som skjer vil både gi økt verdiskaping og flere jobber:

"By 2022, today’s newly emerging occupations are set to grow from 16% to 27% of the employee base of large firms globally, while job roles currently affected by technological obsolescence are set to decrease from 31% to 21%. In purely quantitative terms, 75 million current job roles may be displaced by the shift in the division of labour between humans, machines and algorithms, while 133 million new job roles may emerge at the same time. Growing occupations include roles such as Data Analysts, Software and Applications Developers and E-commerce and Social Media Specialists – jobs that are significantly based on, and enhanced by, the use of technology. However, also expected to grow are job roles based on distinctively ‘human' traits, such as Customer Service Workers, Sales and Marketing Professionals, Training and Development, People and Culture, and Organizational Development Specialists as well as Innovation Managers."

Rapporten slår også fast at det er ganske store forskjeller mellom bransjene når det gjelder hvilke nye teknologier som får størst betydning de neste årene. Enkelte teknologier får relativt bred anvendelse i mange bransjer, mens andre vil ha mer nisjepreg, i hvert fall de nærmeste årene. Menneskelignende roboter vil vi se lite til, i hvert fall på kort sikt.

Selv om det blir en del flere jobber vil innholdet i arbeidet endre seg, også i eksisterende yrker. I artikkelen fastslås det, under overskriften "The division of labour between humans, machines and algorithms is shifting fast", at balansen mellom hvilke arbeidsoppgaver som utføres av mennesker, av maskiner og av software er i rask endring:

"Employers anticipate a significant shift in the division of labour between humans, machines and algorithms for the tasks of today. Currently an average of 71% of total task hours across the industries covered by our Future of Jobs Report are performed by humans, compared to 29% by machines or algorithms. By 2022 this average is expected to have shifted to 58% task hours performed by humans, and 42% by machines or algorithms. In terms of total working hours, no work task is yet performed predominantly by machines or algorithms today. By 2022, 62% of organization’s data processing and information search and transmission tasks will be performed by machines. Relative to their starting point today, the expansion of machines’ share of work task performance will be particularly marked in reasoning and decision-making, administrative and information search tasks."

Vi er med andre ord allerede inne i en stor omstilling av næringslivet, på tvers av sektorer, men med litt ulik innretning i ulike bransjer. Og det opplagte svaret på hvordan bedrifter og land skal klare seg igjennom disse endringene er naturligvis mer og bedre kompetanse. Mye av rapporten handler om hvor kompetansebehovene vil øke og hva som må gjøres, både av bedriftene selv og av utdanningssystemene. Det handler mye om å rekruttere teknologikompetanse. Men rapporten er også tydelig på at dette ikke bare handler om teknologisk kompetanse. I et arbeidsliv ned flere roboter, stordata og kunstig intelligens vil menneskers rolle også være å bidra med helt andre typer kompetanse, på områder maskiner og algoritmer ikke behersker så godt. I artikkelen om "5 things to know..." skriver de at:

"However, proficiency in new technologies is only one part of the 2022 skills equation. “Human” skills such as creativity, originality and initiative, critical thinking, persuasion and negotiation will likewise retain or increase their value, as will attention to detail, resilience, flexibility and complex problem-solving. Emotional intelligence, leadership and social influence as well as service orientation are also set to see particular increase in demand relative to their current prominence today."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar