onsdag 5. september 2018

Dette er Norge 2018

Som trofaste lesere av denne bloggen vet, finner jeg ganske ofte interessante ting å skrive om i Statistisk Sentralbyrås ulike statistikker. Det kan være statistikker om befolkningsutvikling, næringsstruktur, arealbruk, utdanning, sysselsetting, mediebruk - og mye annet spennende.

Nå har SSB laget et hefte som samler noen slike tematiske høydepunkter fra ulike statistikker om Norge med tittelen "Dette er Norge 2018". Den er på overkommelige 42 sider og er delt inn i 21 temaer, som alle sier noe om hvordan Norge er i endring og er illustrert med tabeller, figurer og kart som får frem hovedpoengene på god måte.

Det begynner med befolkningsutvikling, innvandring, fruktbarhet og familiesituasjon. Så er det saker om levealder og helsesituasjon, utdanningsnivå, sysselsetting og arbeidstid, og om inntekt og formue. Det er beskrivelser av hva vi bruker penger på og hva slags hus vi bor. I kapitlet om utdanning kan vi for eksempel lese om hvordan kvinnene har overtatt høyere utdanning:

"Siden midten av 1980-tallet har kvinnene vært i flertall blant studentene, og seks av ti studenter er i dag kvinner. Kvinnene utgjør også et flertall (60 prosent) av de uteksaminerte kandidatene ved universitet og høgskoler. På høyere nivå utgjør kvinnene 57 prosent av kandidatene, og på lavere nivå er andelen 62 prosent. Når det gjelder doktorgrader har fordelingen vært omtrent 50/50 de siste årene. (...).Blant dem under 60 år er det nå langt flere kvinner enn menn med høyere utdanning. Særlig stor er forskjellen i aldersgruppen 25−29 år, hvor 57 prosent av kvinnene har høyere utdanning, sammenliknet med 37 prosent av mennene. Men i den eldste aldersgruppen har menn fortsatt mest utdanning."


De neste kapitlene handler om veksten i ulike velferdstjenester, om innbyggernes bruk av kultur- og medietilbud og om biltetthet og bilbruk. Her kan vi blant annet lese at Volkswagen er det største bilmerket i Norge, målt i antall registrerte personbiler, fulgt av Toyota, Volvo, Ford, Mercedes og BMW. Så følger det kapitler om kriminalitet og politiske valg i Norge.

De siste kapitlene handler om norsk økonomi og næringsliv, med omtale både av den generelle BNP-utviklingen og endringer i næringsstruktur, men også kapitaler om primærnæringene, om industri og oljevirksomhet og om veksten i de tjenesteytende næringene.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar