tirsdag 17. januar 2017

Høyres gründerpakke

I forbindelse med lanseringen av 2. utkastet fra programkomiteen til Høyres partiprogram for neste stortingsperiode hadde kulturminister Linda Helleland et fint oppslag i Adressa om Høyres politikk for flere gründerbedrifter.

Tiltakene er hentet både fra programutkastet for neste stortingsperiode, som skal behandles på landsmøtet senere i vår, og fra digitaliserings-dokumentet et utvalg i Høyre har utarbeidet helt nylig. Noen av dem er vel strengt tatt ikke bare gründerpolitikk heller, men gode og fornuftige tiltak for å fremme investeringer og vekst i privat næringsliv generelt, mens andre forslag er mer målrettet mot små gründerbedrifter med store vekstambisjoner.

Blant tiltakene som er viktige for stimulere private til å investere i næringslivet er forslaget om å redusere formueskatten ved å fase ut skatten på arbeidende kapital. Det er ganske merkverdig at vi i dag behandler utenlandske investorer langt bedre enn norske ved de slipper å betale formuesskatt. Og fordi formuesskatt er en type skatt man må betale uansett om bedriften tjener penger eller ikke, er det en skatt som er særlig krevende for de som har investert i tidligfase gründerbedrifter.

Et annet tiltak som nevnes i oppslaget i Adressa, og som de rødgrønne partiene alltid tidligere har vært helt allergiske mot, er bedre skatteregler for opsjoner. Slik at man slipper å betale skatt før man har en inntekt. Adressa skriver:

"For at flere skal bli medeiere i egen bedrift, foreslår Høyre å endre reglene for opsjonsbeskatning. - De ansatte i en nystartet bedrift kan da skrive under på at de får rett til å kjøpe aksjer billigere i stedet for høye lønninger, når bedriften ikke har råd til det. Da kan man i stedet tilby de ansatte en del av kaka, hvis bedriften blir en suksess. I dag står skattesystemet i veien for dette, sier Helleland."

Så er det også foreslått et tiltak som i norsk sammenheng er helt nytt, mens som det finnes varianter av i flere andre land, om som handler om skatteinsentiv for privatpersoners investeringer i tidligfasebedrifter. Programformuleringen lyder:

"Motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper."

På samme måte som SkatteFUNN motiverer til og risikoavlaster bedriftenes investeringer i forskning og utvikling, vil et slikt "kapitalFUNN" motivere og risikoavlaste eiere som satser sine private sparepenger på gründerbedrifter. 

Det fjerde jeg vil nevne er at det også i dette programmet legges opp til en økt satsing på næringrettet forskning. Har har det vært en kraftig vekst i denne regjeringsperioden, men programmet sier at det skal satses ytterligere på SkatteFUNN og andre virkemidler for næringrettet forskningsinnsats.

Et femte og siste område jeg vil trekke frem er satsing på kompetanseutvikling hos de som er i arbeidslivet allerede, men som trenger påfyll av mer kunnskap og kompetanse for å klare seg i et arbeidsliv i rask teknologisk endring. En slik satsing på kompetanse vil sannsynligvis også bidra til at flere kan satse på å starte egen bedrift og bli gründere. Programutkastet tar til orde for en stimuleringsordning for virksomheter som investerer i kompetanseutvikling hos sine ansatte, på samme måte som SkatteFUNN gir skattefradrag til de som investerer i forskning. Programformuleringen i det nye programutkastet lyder:

"Høyre vil vurdere en ordning med KompetanseFunn etter modell fra SkatteFunn, hvor bedriftene får kompensert for utgifter til kompetanseheving."

Jeg ser at det nå er flere partier som er opptatt av å være offensive og løfte frem tiltak som fremmer vekst og nyskaping i privat næringsliv i programarbeidet sitt. Det er jo gledelig at det er litt konkurranse igjen om å være opptatt av næringsliv og gründere. Selv er jeg veldig fornøyd med de forslagene Høyre nå har tatt inn i sitt program,

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar