tirsdag 16. februar 2016

Svak økonomisk vekst

I dag slapp Statistisk Sentralbyrå (SSB) foreløpige tall for nasjonalregnskapet for 2015. Ikke overraskende er det en nå nærmest nullvekst i norsk økonomi. BNP for Fastlands-Norge steg bare med 1,0 prosent i 2015, den svakeste veksten siden 2009. Det er ikke uten grunn at innsatsen for økt aktivitet og nye arbeidsplasser i privat sektor er øverst på den politiske agendaen til regjeringen for tiden.

Som vi vet er situasjonen i industrien nokså blandet, der oljerelatert virksomhet opplever nedgang, mens det i andre deler av industrien er noen som gjør det ganske bra, blant annet fordi lav kronekurs gjør at man får bedre betalt for eksporten. SSB skriver:

"Utviklingen i industrien preges av den reduserte etterspørselen fra petroleumsvirksomheten, noe som førte til stor produksjonsnedgang særlig i verftsindustri og hos utstyrsleverandører. I eksportrettet industri er bildet mer sammensatt, blant annet har kjemisk og farmasøytisk industri hatt god vekst siden slutten av 2014, mens trevareindustrien hadde god vekst fram til 4. kvartal da den falt med 1,6 prosent. Også produksjon av metaller gikk ned i fjorårets siste to kvartaler og var 6,3 prosent lavere samlet for 2015 enn året før. Ellers hadde næringsmiddelindustri en liten, men jevn vekst gjennom fjoråret."

Også i de tjenesteytende næringene har det jevnt over vært en ganske svak vekst i 2015:

"I tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte bruttoproduktet i 4. kvartal med bare 0,1 prosent etter tilnærmet nullvekst også i de tre foregående kvartalene. Sett over hele året økte bruttoproduktet i disse næringene med 1 prosent fra året før. Aktiviteten i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent i 4. kvartal, mens den fra 2014 til 2015 økte med 1,7 prosent."


Dersom vi skal få en sterkere og mer vedvarende vekst i Norge er vi avhengige av at investeringene i næringslivet øker.Den økningen ser ut vil å la vente på seg. SSB skriver:

"Foreløpige tall viser at nedgangen i petroleumsinvesteringene fortsatte også i 4. kvartal 2015, men avdempet i forhold til 3. kvartal. For året var nedgangen på hele 14,7 prosent etter et fall på i underkant av 3 prosent i 2014. Investeringene i industri og bergverk gikk ned 1,3 prosent fra 3. til 4. kvartal. Økte investeringer i produksjon av metaller bidro til å dempe nedgangen. I 2015 var industri- og bergverksinvesteringene nærmere 9 prosent lavere enn året før, mens de i 2014 økte med 5,5 prosent."

Tallmaterialet fra SSB sier også interessante ting om utviklingen i bruttoprodukt og sysselsetting i ulike næringer og hvordan ulike næringer har utviklet seg i forhold til hverandre. Men det får jeg komme tilbake til i en senere bloggpost.