mandag 30. januar 2012

SSB om innovasjon i norsk næringsliv

Statistisk Sentralbyrå har publisert en ny statistikk om innovasjonsaktiviteten i norske bedrifter under overskriften "Færre innovatører i norsk næringsliv". Undersøkelsen blir gjort annenhvert år og viser en nedgang i innovasjonsaktiviteten i næringslivet. SSB skriver på websiden:

"Andelen norske foretak som introduserte produkt- eller prosessinnovasjoner i perioden 2008 til 2010 gikk ned med 3 prosentpoeng i forhold til forrige undersøkelse (2006-2008). Resultatene fortsetter en trend med synkende andel innovative foretak fra de to foregående undersøkelsene."

Når det gjelder hvilke typer innovasjoner bedriftene satser på skriver SSB:

"I næringslivet sett under ett introduserte 24 prosent av foretakene i undersøkelsen nye eller vesentlig forbedrede produkter og/eller prosesser (PP-innovasjoner) i løpet av treårsperioden 2008-2010. 19 prosent av foretakene introduserte produktinnovasjoner, mens 13 prosent introduserte nye prosesser. 9 prosent av foretakene hadde innovasjoner innenfor begge disse områdene. I tillegg rapporterer 5 prosent av foretakene at de har pågående innovasjonsprosjekter eller hadde avbrutt slik aktivitet i løpet av perioden uten at det resulterte i innovasjon i foretaket. I tillegg til produkt- og prosessinnovasjoner introduserte 20 prosent av foretakene organisasjonsmessige innovasjoner og 21 prosent markedsinnovasjoner i perioden 2008-2010."

Det er en del ulike tabeller nederst på nettsiden som viser hvor høy innovasjonsaktivitet det er i bedrifter av ulik størrelse, innenfor industri og tjenestesektor, og i hvor stor grad disse ulike kategoriene av bedrifter satser på produktinnovasjon, prosessinnovasjon, bruk av patenter, organisatorisk innovasjon eller markedsinnovasjon. Det er også egne tabeller som ser på i hvor stor grad bedrifter samarbeider med andre i sine innovasjonsprosjekter og hvem de i så fall samarbeider med.

Et hovedfunn er at andelen bedrifter som driver med innovasjon har gått en del nedover de siste årene. Om det virkelig er tilfelle, og for eksempel skyldes finanskrisen, eller om det er bedriftene som har lagt listen høyere enn før når det gjelder hva de regner som innovasjon, er vanskelig å vite helt sikkert. Mest sannsynlig er det reelt at det er en viss nedgang i andelen bedrifter som har drevet med konkrete innovasjonsaktiviteter.

En annen interessant oversikt er tabellen som viser hvem bedriftene samarbeider med om innovasjon. Blant de bedriftene som rapporterer at de har innovasjonsaktiviteter gjør 28 prosent (men en langt høyere andel blant de store bedriftene) dette i samarbeid med andre, noe som er en nedgang med en tredjedel i forhold til forrige måling. Blant de som samarbeider med andre er det imidlertid økning i antall forskjellige samarbeidspartnere. De som samarbeider med andre om innovasjon samarbeider oftest med leverandører og kunder, men mange samarbeider også med forskningsinstitutter og universiteter.

Man skal nok være forsiktig med å spekulere alt for mye på hva som ligger bak disse samarbeidstallene, men det kan virke som at mens det totale antallet bedrifter som oppgir at de driver med innovasjon synker, er det slik at de som driver mest med innovasjon har stadig flere samarbeidspartnere. Kanskje er dette to motsatte måter å reagere på vanskeligere økonomiske tider. Noen bedrifter reagerer med å kutte ut innovasjonsaktiviteter helt. De mest innovative velger å fortsette, men reduserer risikoen ved å gjøre mer i samarbeid med partnere og ved deltagelse i mer åpne innovasjonsprosesser.