søndag 1. juli 2018

Norges prisjusterte BNP

Norge er et land med et svært høyt nivå på verdiskapingen pr innbygger. Det måles gjerne som et lands bruttonasjonalprodukt (BNP) og er en viktig indikator når man sammenligner velstandsnivå og velferdsnivå i ulike land. Nå er naturligvis BNP pr innbygger et gjennomsnittstall, og sier ikke noe om hvordan verdiene er fordelt i befolkningen, men uansett er det jo nødvendig å ha verdiskaping og vekst for å ha noe å fordele.

BNP pr innbygger kan også justeres for at pris- og kostnadsnivå er ulikt i ulike land. Når man gjør det får man en bedre sammenligning av hva gjennomsnittsinnbyggeren faktisk får kjøpt av varer og tjenester, i stedet for at det måles med en felles valuta uten å ta hensyn til hva prisnivået er. Ny tall fra EU bekrefter at Norge har en god plassering når det gjelder BNP pr innbygger. Også når vi justerer for at det er forskjellig prisnivå i ulike land ligger Norges prisjusterte BNP 50 prosent høyere enn EU-gjennomsnittet.

En tabell med prisjustert BNP pr innbygger for alle EU-landene og en del andre land finnes her på SSBs nettsider. Når gjennomsnittet i EU 28 settes til 100 er det slik at Norge ligger på 150, mens Danmark ligger på 125, Sverige på 122 og Finland på 109. USA ligger til sammenligning på 145. Tre land i denne oversikten ligger høyere enn Norge, Luxemburg på 253, Irland på 184 og Sveits på 158.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar