mandag 2. juli 2018

2062 patensøknader i 2017

I følge Patentstyrets tall for 2017 kom det inn 2062 patentsøknader i 2017. Det er nøyaktig samme antall som året før. Norske søkere stod for 54 prosent av søknadene.

Om dette er et bra eller dårlig tall for Norge skal jeg ikke forsøke meg på å analysere. Det er nok heller slik at bruken av patenter varierer veldig mye fra bransje til bransje på grunn av helt ulike innovasjonsmodeller og forretningsmodeller. I noen bransjer kan antall patenter være en viktig indikator på vekst i FoU-virksomheten og på at det skjer innovasjon, mens i andre bransjer er en nokså irrelevant indikator. 

Det gir derfor mer mening å gjøre dypdykk ned i de ulike bransjene for å finne gode svar på dette. SSB skriver dette om hvilke bransjer som søker om mange patenter i Norge, og hvilke som ikke er godt representert på statistikken de siste tre årene:

"Bruk av patentering varierer fra bransje til bransje. En analyse av treårsperioden 2015 til 2017 viser at næring for arkitekter og tekniske konsulenter stod for hele 25 prosent av alle patentsøknader sendt av norske foretak. I samme tidsrom stod næringen for data- og elektronisk industri for 2,3 prosent av patentsøknadene. Figur 1 viser de næringene med flest patentsøknader i treårsperioden 2015–2017."

Det er også tall for de andre variantene av immaterielle rettigheter i denne nye oversikten for 2017. Den viser at det kom over 17 000 søknader om beskyttelse av varemerke i 2017, der det store flertallet ikke kom som direkte søknader nasjonalt, men gjennom et internasjonalt system for å ivareta varemerker Norge er en del av. SSB skriver:

"Antall varemerkesøknader utgjorde 17307 i 2017, en økning på 9,8 prosent fra 2016. Dette skyldes hovedsakelig 21 prosent flere søknader fra utenlandske søkere som ønsker å validere sitt varemerke via Madridprotokollen."


Dette siste er naturligvis veldig viktig. For å ivareta bedrifter og personers immaterielle rettigheter på tvers av land finnes det ulike internasjonale samarbeidsavtaler som gjør at man kan sende søknaden et sted for å få ivaretatt sine rettigheter i mange land samtidig. Praktisk og nyttig for næringslivet, og noe som også påvirker disse statistikkene.

Det kom 1253 søknader om designbeskyttelse i 2017. Også her er det en registrering gjennom en internasjonal protokoll som slår inn i de norske tallene. SSB skriver på sin nettside at:

"Det var 1 253 søknader om designbeskyttelse i 2017, dette var 2 prosent flere enn året før. Totalt antall designsøknader har vært relativt stabilt de siste årene. (...) Utenlandske søkere velger i langt større grad å søke om designregistrering i Norge via internasjonale ordninger (Haag-systemet). Her var andelen 68 prosent av alle mottatte designsøknader i 2017."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar