tirsdag 20. september 2016

Cappelen-utvalget sier at den økonomiske politikken virker

Tirsdag kom rapporten fra Capplen-utvalget, et utvalg som ble nedsatt av Finansdepartementetet etter at LO og NHO ba om det i et felles brev i desember 2015. Der har det i tillegg til disse to organisasjonene også har vært med representanter fra Unio, Akademikerne, YS, KS, Virke og Spekter, med Ådne Cappelen fra Statistisk Sentralbyrå som leder.

Bakgrunnen for ønsket om et slikt utvalg var at et kraftig fall i oljepirisen og en sterk flyktningetilstrømning til Norge utover i 2015 skapte behov for en oppdatering av analysene som kom i Holden III-utvalget i 2013, da det var høy oljepris, høy vekst og stor etterspørsel etter arbeidskraft.

Spørsmålet var rett og slett om de politiske strategiene for velstand, vekst og sysselsetting som ble anbefalt der kunne være utdatert, Når diagnosen er en helt annen en før kan det også være behov for en annen medisin. For alle som er opptatt av virkningen av oljeprisfall og en uventet flyktningetilstrømning generelt og hvordan dette påvirker lønnsdannelsen spesielt, er dette en rapport som kan anbefales.

Men i tillegg til at dette er faglig interessant stoff, er det også noen gode politiske grunner til å lese rapporten, Den kommer på et tidspunkt der Arbeiderpartiet daglig kritiserer regjeringen for å gjøre "for lite for sent" i møtet med økt arbeidsledighet og svakere vekst. Når rapporten er laget av et utvalg med medlemmer fra alle de store arbeidstakerorganisasjonene i Norge er det naturligvis interessant å se om de er enige i denne kritikken. Det er de ikke. Utvalget er helt tydelige på at den økonomiske politikken som føres i Norge nå virker. Utvalget skriver positivt om regjeringens økonomiske politikk:

"Den økonomiske politikken har bidratt til å stabilisere økonomien etter fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene: Finanspolitikken har vært og er svært ekspansiv, og dette har dempet nedgangen i økonomien. Hensynet til handlingsrommet i finanspolitikken fremover tilsier imidlertid at rommet for ytterligere økt ekspansjon nå er begrenset. Finanspolitikken må utformes slik at den støtter opp under nødvendige omstillinger."

Utvalget er like krystallklare på at svaret på utfordringene vi nå møter, med svakere oljepris og lavere oljeproduksjon, ikke er å vente på at problemene går over eller å tro at vi i det uendelige kan pøse på med statlige penger inn i økonomien, men å tilrettelegge for omstilling. De skriver at det økonomiske tilbakeslaget vi har nå er av en annen karakter enn de to forrige tilbakeslagene i 1987-92 og under finanskrisen 2008-10:

"Mens de to tidligere tilbakeslagene begge kom i en periode da oljenæringens bidrag til veksten i resten av økonomien var ventet å stige en stund fremover, kommer den inneværende nedgangen i en periode da dette bidraget har vært ventet å avta over tid. Tilbakeslaget i dag er derfor trolig av en mer strukturell karakter, og behovet for omstillinger større."

Men når vi ikke kan løse problemene ved å vente på at de går over eller ved å varig øke det offentlige utgiftsnivået , hva skal vi gjør da? Cappelen utvalget sier at vi bør kombinere en videre satsing på et system som sikrer ansvarlige lønnsoppgjør med satsing på kompetanse og gjennomføre nødvendig omstilling for å øke produktiviteten i offentlige og private virksomheter. Dette er det eneste som kan sikre fremtidig reallønnvekst i Norge:

"Ulik lønnsevne mellom næringer kan likevel gi press i deler av arbeidsmarkedet som kan sette frontfagsmodellen på prøve. Det er viktig at modellens normdannende rolle ivaretas. Samtidig må utdannings-, sysselsettings og arbeidsmarkedspolitikken innrettes med tanke på økonomiens strukturelle utfordringer og det store behovet for omstilling, kompetanse og økt produktivitet. Dette skaper grunnlag for fremtidig reallønnsvekst."

I pressemeldingen fra Finansdepartementet er det laget en kort oversikt over de viktigste konklusjonene i rapporten fra Cappelen-utvalget. Men alle som er interessert i hvordan det går i norsk økonomi når vi er utsatt for den type ytre sjokk vi har opplevd de siste to årene bør ta seg tid til å lese hele rapporten fra Cappelen-utvalget.