tirsdag 27. september 2016

En digital byggekloss for byggesaker

Siste.no kan fortelle at det i statsbudsjettet kommer seks millioner kroner til en "digital byggekloss" som vil forenkle byggesaksbehandlingen i kommunene kraftig og gi store besparelser for byggenæringen.

Helt konkret handler det om å utvikle en statlig IKT-løsning som heter Fellestjenester Bygg og som bruker Altinn-plattformen. Denne komponenten skal sikre en enhetlig digital innsending og kvalitetskontroll av byggesøknader, automatisk regelsjekk i byggesaker, og at informasjon i bygningsinformasjonsmodeller (BIM) hentes automatisk ut og gjenbrukes i søknadene.

Fellestjenester Bygg er den sentrale komponenten i framtidens digitale søknads- og byggesaksbehandling og skal gradvis utvikles med ny funksjonalitet over de neste fire år. Poenget er at næringens egne IT-systemer skal kunne koble sine IT-systemer opp mot den nasjonale digitale byggeklossen, og dermed skape en sammenhengende digital arbeidsprosess der ting som tidligere måtte gjøres manuelt blir automatisert.

Mens kostnaden i statsbudsjettet er forholdsvis beskjeden er de anslåtte gevinstene for kommunene og byggenæringen svært store. I nettavisen Bygg.no kan vi lese om en mulighetsstudie fra konsulentselskapet Devoteam som på oppdrag for Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har regnet seg fram til at det er mlliardgevinster ved å ta i bruk Fellestjenester Bygg. Nettavisen Bygg,no skriver:

"Ifølge en mulighetsstudie Devoteam AS har gjort på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), kan de potensielle gevinstene med en slik digital byggesaksgang ligge på rundt 1,5 milliarder kroner for kommunal sektor og en milliard for byggenæringen i løpet av en 15-årsperiode."

Innsparingen handler om veldig mye penger. Og det er ikke tall som er tatt ut av løse luften, men handler om helt konkrete forbedringer. Å hente dem ut krever naturligvis at kommuner og leverandører kobler seg på den nye komponenten og klarer å utnytte mulighetene som ligger der. Gjør de det kan gevinstene over tid bli enda større enn den relativt nøkterne anslag av hva det er mulig å oppnå fra analysen til Devoteam.

Det er for eksempel slik i dag at 40 prosent av alle byggesøknader inneholder minst en feil. En automatisk regelsjekk betyr at kommunene vil spare mye tid og penger. Devoteams har beregnet at dersom mangelfulle søknader reduseres fra 40 prosent til 20 prosent, vil dette utgjøre en besparelse på 105 årsverk (rundt 89 millioner kroner) i året. For næringen vil tre timers reduksjon i tidsbruk per søknad kunne gi en årlig gevinst på 127,3 millioner i året.

I stortingsmeldingen om digital agenda beskriver vi hvorfor bedre digitalt samarbeid mellom stat og kommune må være et av de viktigste innsatsområdene fremover. Når kommunale tjenester og kommunal saksbehandling kan digitaliseres og effektiviseres ved å koble seg til statlige fellesløsning er det mye tid og penger som kan spares både i staten, kommunene og i næringslivet. Når løsningen tas i bruk skaper det også en enklere hverdag for innbyggerne. Satsingen på Fellestjenester Bygg er derfor et glimrende eksempel på hva et tettere digitalt samarbeid mellom stat og kommune handler om i praksis.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar