onsdag 21. september 2016

Flere gevinster ved digitalisering i staten

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde onsdag en ny undersøkelse om bruk av IKT i staten. Sammenligner vi årets tall med fjorårets tall er det ganske mye å glede seg over. Jeg vil trekke frem fire ting:

For det første handler digitaliseringsprosjektene i staten i større grad enn før om å skape gevinster for brukerne, i form av både nye tjenester og flere nettbaserte selvbetjeningsløsninger som innbyggere og næringsliv har glede av, SSB skriver:

"I 2016 opplyste 48 prosent av virksomhetene at de siste to års IKT-prosjekter i stor grad har resultert i økt bruk av nettbaserte selvbetjeningsløsninger for brukere. Det er en økning på 7 prosentpoeng fra året før. 55 prosent av virksomhetene har i stor grad etablert nye tjenester som følge av IKT-prosjekter. Videre opplyser 75 prosent av statlige virksomheter at de forventer at økningen skal fortsette når de innfører nye IKT-systemer."

For det andre er det færre enn før som sier at de opplever at det er vanskelig å frigjøre ressurser til til utvikling av nye digitale tjenester. Det vil naturligvis alltid være slik at det ikke er ubegrenset med penger, og at man ikke kan gjøre alt på en gang, men det at færre opplever at det er vanskelig å frigjøre ressurser kan jo tyde på at flere er blitt flinkere til å hente ut effektiviseringsgevinster av digitaliseringsprosjektene sine. SSB skriver:

"Halvparten av de statlige virksomhetene opplever fortsatt at det i stor grad er vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling av digitale tjenester, men andelen som opplever dette, er redusert med 6 prosentpoeng siden i fjor."


For et tredje er det også færre virksomheter i staten som oppgir at de opplever at manglende samordning hindrer utvikling av digitale tjenester. Bedre samordning på tvers i det offentlige har vært et viktig satsingsområde for regjeringen de siste årene og det er er svært positivt at dette nå oppleves bedre enn før. Men undersøkelsen tyder også på at det er noen forskjeller mellom ulike sektorer når det gjelder hvor stort man opplever at disse problemene er. SSB skriver:

"Det ser også ut til å være forbedringer i felles offentlige løsninger og infrastruktur. I 2016 svarer 32 prosent av virksomhetene at de opplever at slik manglende samordning hindrer utvikling av digitaliserte tjenester. Dette er 8 prosentpoeng færre enn året før. 64 prosent av virksomhetene innenfor sykehustjenester har fortsatt en stor utfordring knyttet til mangler i felles offentlige løsninger og infrastruktur. Det er likevel en betydelig nedgang fra året før, hvor 81 prosent i denne næringshovedgruppen opplevde slike utfordringer."

Og for det fjerde viser undersøkelsen at det er en utstrakt bruk av nettskyløsninger i staten. Regjeringen la i april frem en Nasjonal strategi for for bruk av skytjenester. Det er tydelig at mange offentlige virksomheter ser gevinster ved å bruke slike løsninger både til lagring og til å levere tjenester. I dag det en større andel av virksomhetene i staten som bruker nettsky enn det er i næringslivet. SSB skriver:

"Andelen som bruker nettskytjenester i staten, har økt fra 53 prosent av virksomhetene i 2015 til 60 prosent året etter. Det har særlig vært økning i bruk av lagringsverktøy, i tillegg til intern og ekstern kommunikasjon i skyen. Andelen er på henholdsvis 56 og 55 prosent, mot 41 og 38 prosent året før. Blant de minste virksomhetene, med under 100 ansatte, benytter 63 prosent seg av lagringsverktøy, og hele 70 prosent bruker skyen til kommunikasjon. Universitet og høgskoler er ivrige brukere av nettskyen. I næringshovedgruppen undervisning i høyere utdanning opplyste alle virksomhetene at de bruker én eller flere slike tjenester. (...). Det er større andel i staten som bruker nettskytjenester enn i næringslivet. Undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet slår fast at 40 prosent av foretakene i næringslivet kjøper nettskytjenester."

Vi kan med andre ord slå fast at politikk virker og at ganske mye går i riktig retning.