onsdag 31. august 2016

IKT-bruk og digitalisering i næringslivet

Statistisk Sentralbyrå har etter hvert opparbeidet seg en lang tradisjon når det gjelder å måle både enkeltpersoners og bedrifters bruk av IKT og internett. Det er interessante tidsserier som sier mye om hvordan Norge er i endring.

Men det er noen utfordringer med slike målinger. En er at teknologiutviklingen går så fort at "alle" etter noen år har det man var opptatt av å måle fremgang på. Å bruke veksten i andelen med mobiltelefonabonnement i Norge som indikator på fremgang gir for eksempel ingen mening lenger nå når det er mer enn et abonnement pr innbygger. Samtidig dukker det opp nye produkter og tjenester det plutselig er interessant å måle, men som er så nye at ingen hadde hørt om dem bare for noen få år siden. Det er ikke lett å lage gode og lange tidsserier når det er slik.

Likevel er det mye nyttig informasjon i SSBs nye tall for næringslivets bruk av IKT i 2016, både der vi har nådd et metningspunkt og det flater ut, og der det kommer nye interessante ting som kan måles. Blant de områdene vi ser at fremgangen har flatet ut fordi vi har nådd mer eller mindre full uttelling, er bedriftenes bruk av bredbånd, der 93 prosent oppgir at de har bredbånd, det samme som for fire år siden, 80 prosent av bedriftene oppgir av det har en hjemmeside, samme andel som for fire år siden. Og 57 prosent av bedriftene oppgir at de utfører elektronisk handel, den samme andelen som for fire år siden.

På andre områder er vi inne i en rivende utvikling, Selv om andelen bedrifter som har bredbånd flater ut er hastighetene de må ha stadig høyere, I 2013 oppga 25 prosent at bredbåndet de benyttet var raskere enn 30 megabits pr sekund. I 2015 sa 44 prosent at de minst hadde denne hastigheten.

Et annet område der det for tiden er en rivende utvikling i næringslivet er i bruken av sosiale medier. SSB skriver:

"67 prosent av føretaka nyttar sosiale nettverk som Facebook og LinkedIn. Det er ein auke på 8 prosentpoeng frå 2015 og 16 prosentpoeng frå 2014. Bruk av nettsider for deling av multimediainnhald har auka 2 prosentpoeng frå i fjor til 15 prosent i år.(...) Felles for bruken av dei ulike sosiale media er at dei aukar med storleiken på føretaka. 77 prosent av føretaka med minst 100 sysselsette nyttar nettverk, medan 65 prosent av føretaka med 10-19 sysselsette gjer dette."

SSBs nye statistikk for viser også at netthandel fortsatt er i kraftig vekst. Bedriftene oppgir at hindringene for netthandel er blitt mindre, noe som bidrar til at netthandelens andel av den totale omsetningen i bedriftene øker ytterligere:. 

"Samla verdi av elektronisk sal i 2015 er utrekna til 723 milliardar norske kroner, og utgjorde dermed 24 prosent av total omsetning i næringane som er med i undersøkinga. Det er ein auke på 4 prosentpoeng frå 2014 og 5 prosentpoeng frå 2013."

Også bedriftenes kjøp av tjenester i nettskyen er økende:

"40 prosent av føretaka kjøper nettskytenester. Det er ein auke på 2 prosentpoeng frå 2015 og 11 prosentpoeng frå 2014. Dei fleste som kjøper slike tenester, nyttar skya til lagring av filer og e-post. Høvesvis 71 og 70 prosent av føretaka som kjøper skytenester nyttar skya til lagring av filer og e-post. Delen som kjøper nettskytenester aukar med storleiken på føretaka. 60 prosent av føretak med minst 100 sysselsette kjøper nettskytenester. Til samanlikning kjøper 34 prosent av føretaka med 10-19 sysselsette slike tenester."