torsdag 18. august 2016

Foreslår privat landmåling

Norge er i dag et av svært få land i Europa der oppmåling av eiendom er et kommunalt monopol, I andre land er det stort sett slik at en privat landmålingstjeneste gjør denne jobben. De fire borgerlige partiene sørget tidligere år for at Stortinget vedtok å be regjeringen utrede et forslag om hvordan et system med en likebehandling av kommunale og private landmålere kan organiseres i Norge.

Dette har regjeringen fulgt opp og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå ut på høring et forslag om at private kan gjennomføre oppmåling av eiendom på lik linje med kommunene. Forutsetningen er at det innføres en autorisasjonsordning der Kartverket kvalitetssikrer de private landmålerne.

Hvorfor er dette viktig? Først og fremst fordi det i dag er ventetid på eiendomsoppmåling i mange kommuner. I Dagens Næringslivs artikkel "Nytt grep som skal gi raskere igangsetting av boliger" forteller flere fra bransjen at det i dag kan være lang ventetid og at dette forslaget vil bidra til raskere prosesser for å komme i gang med bygging.

"Cedell i Selvaag Bolig mener forslaget vil føre til raskere prosesser. - Man sparer en god del tid, og kan oppnå avklarte tomtegrenser uten å måtte vente på tilgjengelig kapasitet i kommunene. Vi opplever at det ikke går så fort som det kunne gjort, sier han. I utgangspunktet gjelder dette hele Norge. - Men jeg føler at skoen trykker mest i Oslo. I forbindelse med rammesøknad og igangsettingstillatelse trenger man disse dataene på plass. Det kan gjøre at vi oppnår godkjent rammetillatelse og igangsettingstillatelse tidligere enn vi ellers ville ha fått, sier Cedell."

Et annet poeng er at det i dag er gebyrer knyttet bruk av kommunale landmålere og disse gebyrenes størrelse varierer mye mellom kommunene. Når dette er et monopol må man betale det gebyret kommunen vedtar. Med privat landmåling og konkurranse mellom flere bedrifter, om å tilby tjenesten, vil vi kunne oppleve lavere kostnader og rimeligere tjenester. Og sammen med mange andre tiltak som allerede er vedtatt, der flere er beskrevet i regjeringens strategi for boligmarkedet, og ytterligere forenklingstitak er til behandling i Stortinget, bidrar dette til at det kan bygges flere og billigere boliger.