onsdag 13. juli 2016

Færrest kan svømme i Oslo og Finnmark

Siden mange av oss i Norge tilbringer sommeren på eller ved vannet, kan det noen ganger være nyttig å vite hvor stor andel av befolkningen som kan svømme, og om det er noen interessante forskjeller mellom ulike deler av befolkningen.

Nå finnes det ikke noe sentralt register over om folk i Norge kan svømme, men det finnes et annet register som gir oss ganske mye informasjon om dette: Forsvarets spørreskjemaer, der et helt årskull på 60 000 17-åringer hvert år blir spurt om ulike ting, spør blant annet om de kan svømme 200 meter. Og resultatene av disse svarene om svømmeferdigheter kan man lese om på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Svarene fra norske 17-åringer til forsvaret i 2014 viser at 86 prosent kan svømme 200 meter. Guttene er flinkere til å svømme enn jentene. Blant guttene har det vært 88 prosent over flere år som oppgir at de kan svømme. Blant jentene er det 83 prosent, noe som er en liten nedgang de siste fem årene.

Hva så med svømmeferdighetene i ulike fylker? Her der det Slik at Sogn og Fjordane ligger på topp blant både gutter og jenter, mens Nord-Trøndelag er på andreplass blant jentene og Akershus blant guttene. Forskjellen mellom fylkene er imidlertid ikke ekstremt stor, med unntak av to fylker som skiller seg veldig klart ut nederst på listen, Oslo og Finnmark. Her er det SSB skriver om fylkesvise forskjeller i svømmeferdigheter blant 17-åringer:

"Det står best til med svømmeferdighetene i Sogn og Fjordane. Der kan ni av ti – både blant gutter og jenter – svømme. Det har heller ikke vært noen særlig endring i perioden etter 2009. Oslo er det fylket hvor det står dårligst til med svømmeferdighetene for begge kjønn. Mens åtte av ti gutter kan svømme 200 meter, er tallet for jenter sju av ti, og det står faktisk litt dårligere til i 2014 enn i årene før. Andelen for jenter falt fra 74,1 i 2010 til 71,2 i 2014. Oslo er også det fylket med størst forskjell mellom gutter og jenter, og det gjelder hele perioden vi har tall for. Også i Finnmark står det dårligere til med svømmeferdighetene enn i landet ellers. Men mens ungdommene i Oslo har blitt litt dårligere til å svømme, er situasjonen blitt litt bedre blant ungdommene i landets nordligste fylke. Størst forbedring har det vært blant jentene, og det gjør forskjellen mellom gutter og jenter i Finnmark mindre."