onsdag 15. juni 2016

Vi lager kokebok om sosialt entreprenørskap

Tirsdag var vi i Kommunal og moderniseringsdepartementet vertskap for et dialogmøte om sosialt entreprenørskap. Det var en møteplass der kommuner, sosiale entreprenører forskere, organisasjoner og statlige myndigheter møttes for å diskutere hva som skal til for å at offentlig sektor i større grad bruker sosiale entreprenører for å bidra til å løse ulike samfunnsutfordringer.

Noen av de mest krevende utfordringene i samfunnet vårt er kjennetegnet av at verken årsak eller løsninger følger tradisjonelle sektorgrenser i det offentlige. Når ungdom faller fra i videregående skole kan årsakene ligge mange andre steder enn i skolen. Svaret på problemet handler ofte om at flere må samarbeide på tvers av administrative grenser, men når en utfordring ikke har noen klar "eier" risikerer vi at den faller mellom flere stoler.

Selv om det offentlige gjerne sitter med ansvaret for å finne løsninger på ulike utfordringer er det noen ganger slik at frivillig organisasjoner eller sosiale entreprenører har en verktøykasse som er bedre egnet til å finne svar tilpasset hver enkelt "utenfor boksen" enn det statlige og kommunale etater får til. Derfor bør offentlig sektor interessere seg for hvordan sosialt entreprenørskap kan bidra  til at de gjør en bedre jobb for innbyggerne. Vi har tidligere laget et inspirasjonshefte for bruk av frivillighet i kommunene, med både tips og råd til hvordan kommunene skal gå frem og noen gode konkrete eksempler på ting som allerede gjøres i et samarbeid mellom kommuner og frivillige.

Ambisjonen denne gangen er å lage en "kokebok"om bruk av sosialt entreprenørskap i kommunene. I likhet med andre kokebøker skal også denne kokeboken både inspirere og gi konkrete tips og råd, både om hvilket lov- og regelverk som gjelder og tips om hva man bør tenke på og hvordan man skal gå frem konkret. Og siden ekspertene på hvordan man får til dette er kommunene selv og de sosiale entreprenørene, så var hensikten med dialogmøtet å få løftet frem de gode rådene og gode eksemplene tidlig, slik at de som jobber med kokeboken kan lage et enda bedre produkt.

Et verktøy i dette arbeidet er en egen blogg, Kokebokloggen, der det er en video fra innledningene på dialogmøtet og der vi vil legge ut oppdatert informasjon når dette arbeidet går videre.