tirsdag 7. juni 2016

24 243 bor i asylmottak

Stortinget behandler for tiden forslag fra regjeringen om en del innstrammingstiltak i asylpolitikken som dels er begrunnet i en betydelig endring i migrasjonsbildet det siste året, men som også handler om å bli bedre i stand til å hjelpe de som virkelig trenger hjelp og har krav på beskyttelse. Den hjelpen bidrar Norge med både i nærområdene og her i Norge.

Men skal vi klare å føre en god debatt om hva som er riktig politikk er det viktig at den er mest mulig kunnskapsbasert og at vi har faktagrunnlaget på plass. Her bidrar Utlendingsdirektoratet (UDI) med en egen statistikkside der de regelmessig publiserer oppdaterte oversikter over hvor mange som kommer til Norge, hvor de kommer fra, hvor gamle de er og hvor i Norge de bor på mottak. Her kan vi lese at det i mai bodde litt mer enn 24 000 personer i norske asylmottak.

En oversikt viser hvilke asylmottak og ankomstsentere som finnes i Norge og hvor mange som bor i hvert enkelt mottak. En annen interessant oversikt viser hvilke land asylsøkerne i mottakene kommer fra. Her ser vi at det kommer asylsøkere fra veldig mange forskjellige land, men at det særlig er seks land som peker seg ut fordi det bor over 1000 fra hver av disse landene i mottak. Øverst på listen finner vi Syria, men 8216 asylsøkere. Deretter følger Afghanistan med 5156, Irak med 2200, Eritrea med 2193, Iran med 1443 og Etiopia med 1258 personer. Det er 1030 statløse i norske mottak. Deretter følger Somalia 800 og Sudan med 472. Det er også en rekke andre land på listen, men antallet personer fra disse er langt lavere.

I en annen statistikk kan vi se hvordan utviklingen i antall asylsøkere i mottakene har vært fra uke til uke, fra januar og frem til i dag Her ser vi at det var totalt 30 319 beboere i mottakene i ulke 1 i år, mens det nå er nede i litt over 24 000. I tabellen ser vi også at at enslige mindreårige asylsøkere (EMA), det vil si personer som oppgir at de er under 18 år og kommer til Norge uten foreldre, utgjør 2796 av de som er i mottak.