fredag 3. juni 2016

Flere fullfører videregående skole

Statistisk sentralbyrå publiserte en oppmuntrende statistikk i uken som gikk om fullføring og frafall i videregående skole. Frafallet er fortsatt høyt, men nå får utviklingen i riktig retning. SSB skriver på nettsiden sin at:

"Nesten 64 000 elever startet sin videregående opplæring første gang høsten 2010, og inngår i statistikken over gjennomstrømning i videregående opplæring fra 2010 til 2015. 73 prosent av disse elevene fullførte sin videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Andelen som fullfører er den høyeste siden statistikken ble publisert første gang for startkullet 1994, de siste årene har den ligget på rundt 70 prosent. Økningen skjer blant elevene som fullfører på normert tid, denne går opp rundt to prosentpoeng fra 56,4 prosent året før. Samtidig går andelen som slutter, ikke består eller fortsatt er i videregående opplæring naturligvis noe ned."

Så er det fortsatt slik at slike gjennomsnittstall rommer store variasjoner mellom ulike utdanningsprogram, mellom landsdeler og befolkningsgrupper. Kvinner fullfører fremdeles i større grad enn enn menn. 78 prosent av kvinnene og 67 prosent av mennene fullfører i løpet av fem år, begge deler er en forbedring fra året før.

Ser vi på fylkene er det Akershus som har høyest gjennomstrømning i landet, med 79 prosent elever som fullfører i løpet av fem år. I Sogn og Fjordane er andelen nå 77 prosent. I Vestfold går andelen som fullfører på normert tid opp med 6 prosentpoeng fra året før, og samlet gjennomstrømning går opp 5 prosentpoeng til 73 prosent. Hedmark, Oppland og Finnmark opplever også en positiv økning i andelen som fullfører på normert tid, med 4 prosentpoeng. Gjennomstrømningen her er 55 prosent som er lavest i landet. SSB har laget et eget fylkeskart der man kan se situsasjonen i ulike deler av landet.

Når det gjelder de ulike utdanningsprogrammene er det store variasjoner. Situasjonen er i utgangspunktet best innenfor studieforberedende utdanningsprogrammer, og det er også her forbedringen er størst. Den store forskjellen mellom utdanningsprogrammene ligger ikke i at det er flere på yrkesfagene som ikke består, her er det slik at gjennnomsnittet på 7 prosent ikke bestått er omkring det samme på alle utdanningsprogrammene. 

Den store forskjellen ligger i andelen som slutter underveis i utdanningen sin. Mens det bare er 6 prosent som slutter underveis på studieforberedende fag, er det 41 prosent på restaurant- og matfag, og over 30 prosent på teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk, design. og håndverk og service og samferdsel. Jeg vil tro noen av disse slutter fordi de ombestemme seg og begynne på andre utdanninger, men uansett årsak er tallet alt for høyt.

Det er med andre ord grunn til å glede seg over en positiv utvikling, men det er fortsatt en stor jobb å gjøre.