søndag 6. mars 2016

Gode nyheter fra kommunene

Det er spennende tider i kommune-Norge. En tøffere økonomiske situasjon i næringslivet og en økt tilstrømming av flyktninger til landet har gjort at også kommunene har fått det mer krevende enn før. Men det er slett ikke slik at norske lokalpolitikere sitter stille og håper at utfordringene skal gå over. Det ser vi blant annet på den store aktiviteten som blir lagt inn i arbeidet med å forhandle frem avtaler om kommune-sammenslåinger om dagen.

I følge Kommunal Rapports ukentlige statusrapport og oppdaterte reformkart, den definitive oversikten over hva status er i alle kommunene i hele landet, var status i kommunereformen forrige helg som følger::

11 kommuner kar søkt om å slå seg sammen
89 kommuner har forhandlet en intensjonsavtale
148 kommuner forhandler
122 kommuner utreder eller sonderer
58 kommuner har avsluttet prosessen.

Når en husker tilbake til hvor negative mange av riksavisene var så sent som i januar, og mente at det nesten ikke skjedde noe som helst i kommunereformen, må vi si at dette er en veldig bra utvikling. Denne helgen har Kommunal Rapport en oppdatering av reformkartet der de kan fortelle at det nå er 95 kommuner som har forhandlet frem en intensjonsavtale og flere har kommet langt i forhandlingene (men man må abonnere digitalt på Kommunal Rapport for å lese).

Jeg er ganske sikker på at mer usikre fremtidsutsikter for Norge har bidratt til å bringe et større alvor inn i debatten mange steder og gjort at flere har hatt behov for å få fremdrift i prosessen. Det er gode nyheter. En annen minst like god nyhet er at kommuneøkonomien i 2015 ble en god del bedre enn de dystreste spådommene, spesielt fra opposisjonen i Stortinget som har snakket om sulteforing av kommunene og kollaps i kommuneøkonomien. I pressemeldingen fra KMD om kommuneøkonomien i 2015 skriver vi:

"Driftsresultatet i kommunesektoren i 2015 forventes å bli det beste siden 2006. Ikke siden årene rundt finanskrisen har kommunenes inntekter hatt like høy vekst (...) Netto driftsresultat for kommunesektoren samlet ser ut til å bli om lag 3 ¼ prosent, viser foreløpige tall fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. (...) For kommunene anslås driftsresultatet til 3,0 prosent og for fylkeskommunene til 4,5 prosent. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre om lag 2 prosent av driftsinntektene, med et anbefalt nivå på 1¾ prosent for kommunene og 4 prosent for fylkeskommunene. Driftsresultatene i 2015 ligger klart over disse nivåene."

Statsminister Erna Solberg er også opptatt av den store betydningen en god kommuneøkonomi har for velferdstjenestene til befolkningen. Nå i helgen har hun skrevet et innlegg på sin egen blogg med overskriften:  "Rekordår i kommunene – økonomiske resultater over all forventning", der hun skriver:

"Fjoråret var preget av en debatt om at kommunene var i økonomisk krise og måtte kutte viktige tjenester. Nå viser tall fra KS og analyser fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi at fasit ligger an til å bli noe annerledes. Kommunene har faktisk ikke hatt så gode resulter på nesten ti år. De fleste kommunene fikk bedre resultat i 2015 enn året før, og færre gikk med underskudd. Jeg vil gratulere alle kommunene som har oppnådd gode resultater. Bak de sterke tallene ligger hardt arbeid og tøffe prioriteringer."

Det kommer til å være behov for vanskelige valg og tøffe prioriteringer i kommunene også i tiden som kommer. Mye tyder på at vi vil ha en krevende økonomisk situasjon i Norge i overskuelig fremtid. Dessuten går norsk oljeproduksjon gradvis nedover og det blir færre yrkesaktive i forhold til antall pensjonister. Det gjør det nødvendig med omstilling, slik at vi får mer ut av ressursene vi bruker. Men derfor er det også godt å konstatere at kommunene nå har et større økonomisk handlingsrom enn fryktet og at de også tar det lokale lederskapet i arbeidet med å få en kommunestruktur som er tilpasset de nye utfordringene og den endrede økonomiske situasjonen vi har fremover.