lørdag 21. juni 2014

BNP i europeiske land

EUs statistikkbyrå Eurostat har lagt frem oppdaterte tall for hvor stort BNP pr innbygger er i ulike europeiske land. De nye tallene er omtalt på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Ikke hele Europa er dekket, men de landene som leverer data til Eurostat, hvilket vil si at de aller fleste er med, også land utenfor EU.

BNP-tallene er prisjustert, noe som betyr at de er justert for at det er forskjeller i hvor mye du får kjøpt for pengene i ulike land. Uten prisjusteringen ville et land som Norge med høyt kostnadsnivå fremstått som enda rikere, men det gir et riktigere bilde å også ta hensyn til hvor langt pengene rekker når man skal måle hvor velstående et land er.

Tallene viser at Norge er det nest rikeste landet i Europa med et BNP pr innbygger som ligger 91 prosent over gjennomsnittet av EUs 28 medlemmer. Våre naboer i Sverige ligger 27 prosent over EU-snittet og Danmark 25 prosent over. Rikest i Europa er Luxembourg som ligger 164 prosent over EU28. Men i Luxembourg, med en befolkning litt mindre enn Oslo, lyver tallene litt fordi relativt mange arbeidstagere jobber i Luxembourg, men bor i et naboland. De bidrar til BNP, men inngår ikke i nevneren når man deler verdiskapingen på antall innbyggere. På tredjeplassen bak Norge følger Sveits som ligger 58 prosent over EU28.

Setter man det gjennomsnittlige BNP i EUs 28 medlemsland til 100 ligger Tyskland på 124, Storbritannia på 106, Frankrike på 108 og Italia på 96. Kriserammede Spania er på 95, Portugal på 75 og Hellas på 75. Av de nye EU-landene er Polen på 68, Litauen på 74, Romania på 54 og Bulgaria på 47. De to siste har med andre ord et BNP pr innbygger som er halvparten av gjennomsnittet i EU28, og på samme nivå som Tyrkia.. Det er noen ikke-medlemsland som har et enda lavere BNP pr innbygger. Bosnia, Albania, Serbia og Makedonia er nede i omkring en tredel av gjennomsnittet i EU og en sjettedel av det norske BNP-nivået.

Noen få europeiske land er ikke med i tallene. I følge tall fra andre kilder ville i hvert fall Ukraina og Moldova plassert seg enda litt lenger ned på listen hvis de hadde vært med. De som vil grave dypere vil finne en tabell som viser prisjustert BNP pr innbygger i alle landene som er med i Eurostats tallmateriale her. Og mer materiale finner man på Eurostats engelskspråklige nettsider.