onsdag 11. juni 2014

Behovet for avansert ikt-kompetanse

Tirsdag var jeg vertskap for et lite miniseminar om Norges fremtidige behov for avansert ikt-kompense. Der var det statssekretærer fra tre departementer, Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartmentet, Dilek Ayhan fra Nærings og fiskeridepartementet og undertegnede som fikk presentert og overlevert en ny rapport fra Damwad og Samfunnsøkonomisk analyse om Dimensjonering av avansert IKT-kompetanse.

Rapporten er omtalt på nettsidene til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet der det blant annet står:

"Utredningen (...) anslår en betydelig økning i antall sysselsatte med IKT-utdanning i tiden fremover, fra 17 000 i 2000 til 55 000 i 2030. Med dagens utdanningstakt vil det offentlige og næringslivet mangle mer enn 10.000 personer med avansert IKT-kompetanse i 2030. Dette stiller krav til at langt flere enn i dag starter og gjennomfører en IKT-relatert utdanning på høyt nivå, i følge rapporten."

En styrke ved rapporten er at den bruker Statistisk sentralbyrås modellverktøy slik de også brukes i andre analyser av arbeidsmarkedet, slik at man ikke får sektorresultater som er helt løsrevet fra alt annet, men som tar hensyn til andre forhold i samfunnet (som at ulike sektorer påvirker hverandre og ikke alle sektorer kan vokse samtidig). De ser både på tilbudet av ny arbeidskraft ved å fremskrive dagens utdanningstrender og på etterspørselssiden ved å se på behovet for personer med ikt-utdanning i ulike bransjer og i offentlig sektor. 

Avansert ikt-kompetanse vil si utdanning på minst master-nivå, men innenfor ulike fagdisipliner og på 23 ulike utdanningsinstitusjoner i Norge. De fleste av disse er innenfor ingeniør- og realfag, men det er også avanserte ikt-utdanninger innenfor andre fagdisipliner, som samfunnsfag og humanistiske fag. Et funn som blir pekt på i rapporten er at virker som det er et økende gap mellom tilbud og etterspørsel etter gode tverrfaglige ikt-utdanninger på høyt nivå.

Rapporten avsluttes med noen anbefalinger, særlig når det gjelder utdanning og forskning, der jeg tror at dette materialet kan funger godt som kunnskapsgrunnlag i de politiske prosessene Kunnskapsdepartementet er i gang med når det gjelder struktur for høyere utdanning og forskning. og det er noen anbefalinger som passer godt inn i det arbeidet vi i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet er i gang med når det gjelder å løfte ikt-kompetansen hos ledere i offentlig sektor.