onsdag 23. oktober 2013

Debatt om regjeringserklæringen

Fra Stortingets side på Flickr
Tirsdag og onsdag er det debatt i Stortinget om den nye Høyre/FrP-regjeringens regjeringserklæring, en debatt som i år uten skifte av regjering heter trontaledebatt. Dette er en bred og viktig årlig debatt som omhandler hele bredden av politiske spørsmål.

Mange nye representanter debuterer på Stortingets talerstol i denne debatten. Andre debuterer i helt nye roller, for eksempel som parlamentariske ledere eller som statsråder, noe som gjør denne debatten ekstra interessant. Den aller første nye statsråden på talerstolen tirsdag var min nye sjef, Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han inviterte til et bredt samarbeid om viktige reformer som skal forenkle, forbedre og fornye og forklarte hvordan endringene i departementsstrukturen vil gi bedre sammenheng og gjennomføringskraft:

"Grepet med å slå sammen KRD og FAD og å flytte planavdelingen fra Miljøverndepartementet gjør det mulig å se viktige politikkområder i sammenheng. Ett departement får ansvaret for plan og bygg, vi får mulighet til å se det i sammenheng. Vi får mulighet til å se statsforvaltningen og kommunerammene i sammenheng, og vi får mulighet til å se fornyelse og IKT i stat og kommune i sammenheng. Det vil gjøre det mulig å få til tidligere og bedre samordning og mer kraft i gjennomføringen."

Når det gjelder de helt overordnede virkemidlene for å oppnå mer kraft i gjennomføringen vektla ha bedre ledelse, mer tillit og mindre detaljstyring, mer ansvarliggjøring og mindre kontroll, og mer samarbeid og mindre sektortenking. Det vil fjerne tidstyver og gi mer tid til å bruke kompetansen man har til å gjøre den jobben man egentlig er ansatt for å gjøre:

"Vi skal fjerne tidstyvene, slik at de mange dyktige medarbeiderne i administrasjon og offentlige tjenester kan bruke mer tid på kjerneoppgavene og mindre tid på møter og rapportering. Leger og sykepleiere skal kunne bruke mer tid på pasientene. Lærere skal kunne bruke mer tid på elevene. Ansatte i Nav skal bruke mer tid på dem som har behov for tjenester. Og brukerne av offentlige tjenester skal oppleve en forbedret offentlig sektor med færre skjemaer og bedre hjelp."

Og selv om Jan Tore Sanners innlegg bare var på fem minutter fikk han også sagt noen viktige ting om hvorfor mer innovasjon er avgjørende for å lykkes med å tilby bedre og mer brukervennlige tjenester og om betydningen av ikt-infrastruktur og digitalisering av tjenester. Helt avgjørende forutsetning for at reformene skal lykkes:

"Vi skal fornye gjennom mer innovasjon i stat og kommune og mer samarbeid mellom offentlig og privat sektor og frivillige aktører. Vi skal fornye gjennom økt kraft i digitaliseringsarbeidet og økt bruk av IKT. Samordning av det offentliges IT-tjenester skal bli bedre både innad i staten og også mellom stat og kommune. Gjennom mer intensiv og helhetlig satsing på IT vil møtet med offentlig sektor bli enklere og bedre, kvaliteten i tjenestetilbudet vil øke, verdiskapingen vil øke, beslutningene vil bli bedre. Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen. Forvaltningen skal tilby helhetlige og brukervennlige IKT-tjenester."

Dette er viktige premisser for arbeidet som skal gjøres. Det blir veldig spennende å være med på fortsettelsen, der oppgavene skal konkretiseres og strategiene gjennomføres,  slik at vi når de overordnede målene om forenkle, forbedre og fornye.