torsdag 25. oktober 2012

Vekst i næringslivets forskning

Etter å ha flatet ut et par år er det igjen vekst i næringslivets forskning. De siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at næringslivet i 2011 utførte FoU for 19,7 milliarder kroner, en økning på omkring 7 prosent fra 2010. Det ble utført 15 500 FoU-årsverk i næringlivet. I tillegg kjøpte næringslivet forskning fra andre for 5,4 milliarder kroner.

Det er interessant å se på utviklingen i forholdet mellom industrien, tjenestenæringene og "andre" næringer. Det er nå 3-4 år siden tjenestesektoren passerte industrien når det gjelder egenutført FoU, og forskjellen øker stadig. Mens industrien utførte FoU for 7,5 milliarder kroner i 2011, forsket tjenestesektoren for 10,4 milliarder kroner. "Andre næringer", som særlig er oljeindustrien, forsket for 1,8 milliarder kroner.

Men forskning i tjenestesektoren er naturligvis veldig ujevnt fordelt. Leverandører av ikt-tjenester, programvarebedrifter, finansnæring og tekniske konsulenter og arkitekter dominerer stort når det gjelder FoU i tjenestesektoren. Innenfor industrien er det data- og elektronisk industri som forsker mest. I tjenestenæringene og industrien samlet er det slik at egenutført FoU er omtrent fire ganger større enn innkjøp FoU. Her skiller "andre næringer" (det vil si oljeselskapene) seg kraftig ut ved at innkjøpt FoU er høyere enn det de utfører selv.

Hva betyr så disse tallene? Først og fremst tror jeg det er et uttrykk for at den utflatingen av forskningsinnsatsen vi så i bedriftene i forbindelse med finanskrisen nå er snudd til en oppgang, der kunnskapsintensive tjenestebedrifter er i front. Det er bra. Det er dessuten fortsatt slik at næringslivet en den største forskningssektoren i Norge. Mens næringslivet utfører forskning for 19,7 milliarder, forsker universitetene for 15,3 milliarder og de private forskningsinstituttene for 11.1 milliarder kroner. Totalt blir det 46,2 milliarder kroner.

Hvordan blir så den politiske reaksjonen på denne utviklingen? Flere sentrale rødgrønne politikere har de siste dagene hevdet at det slett ikke er regjeringens skyld at næringslivet ikke forsker mer, at det tvert imot er næringslivets lave forskingsinnsats som har skylden for at Norge henger etter når det gjelder innovasjon. Hva vil de samme rødgrønne politikerne si til at næringlivets forskningsinnsats øker? De vil helt sikkert, tradisjonen tro, mene at alt som går bra i næringslivet skyldes regjeringens innsats, mens det som går dårlig er næringslivets egen skyld.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar