søndag 28. september 2008

Hvor mye bruker stat og kommune på ikt?

Hva bruker stat og kommune på ikt hvert år? På hardware, programvare, nettverk, drift opplæring og utvikling? Det er i grunnen greit å vite hva man bruker i dag hvis målet er å bli mer effektiv. 

Og dessuten skal jo ikt bidra til innsparinger på en rekke andre områder ved at man gjenbruker gode it-løsninger i flere deler av offentlig sektor, automatiserer vekk unødvendig manuelt papirarbeid og i større grad legger opp til gode selvbetjeningsløsninger for borgerne på internett. Ganske lurt i et land som har stadig større knapphet på kvalifisert arbeidskraft. Og skal vi kunne beregne hva vi kan spare så må vi jo vite hva vi bruker i dag og hva det vil koster å spare i form av nye investeringer.

Computerworld stiller spørsmålet men får ikke svar. Sprikene i anslag varierer fra rundt 6 milliarder kroner til rundt 75 milliarder kroner i året. Noen har med andre ord bommet ganske kraftig når anslagene varierer med en faktor på over ti.

Her er en slags oppsummering av hva de forskjellige departementene og etatene sier, i følge Computerworld:

Finansdepartementet har ikke oversikt, og peker på ansvarlig departement. Fornyings- og Adminisrasjonsdepartementet kan ikke presentere konkrete tall og rister oppgitt på hodetStatistisk sentralbyrå, som gjennom sine KOSTRA-undersøkelser skal gi informasjon om ressursbruk i statlig og kommunal sektor, har ikke oversikt. KS har ikke korrekte tall for kommunene. Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), som er opprettet for å effektivisere offentlig sektor, kan heller ikke svare, men viser til tall fra bransjeorganisasjonen IKT-Norge.