fredag 6. april 2018

Ernas landsmøtetale

Høyres landsmøte åpnet i dag og varer hele helgen. Et landsmøte er et viktig politisk verksted der valgte delegater fra hele landet møtes for å diskutere og vedta ny politikk. Og et landsmøte i Høyre er naturligvis ekstra viktig nå når partiet er det største regjeringspartiet og partilederen er statsministeren.

Noe av det aller viktigste på landsmøtet er derfor partilederens tale, som gjerne trekker opp noen av de store linjene i politikken, og går ut over de løpende og mer kortsiktige beslutningene en regjering og et parti gjør. Erna Solberg brukte blant annet sin tale til å minne om hvorfor det er bra for verden, men også i norsk egeninteresse at verden preges av åpenhet, frihandel og og et tett internasjonalt samarbeid. Og hvorfor forsvaret for EØS, WTO og NATO er blitt enda viktigere enn før. Her er den delen av en svært god landsmøtetale:

"Handel og samarbeid er viktig for land som skal løfte sin befolkning ut av fattigdom. Men det er også viktig for et rikt land som Norge. Noen av de største landene i verden kan kanskje klare å produsere det meste selv. Eller de kan skaffe seg handelsfordeler gjennom egen forhandlingsstyrke fordi de er store. Men som et lite land er Norge helt avhengig av et omfattende varebytte på gode og likeverdige vilkår. Vi selger olje, gass, laks, skip og mye annet som verden trenger. Tilbake kjøper vi klær, mobiltelefoner, biler og mye annet. Vi lager ting vi er gode til. Andre lager ting de er gode til. Når vi bytter, det vil si handler, gir det høyere levestandard og flere jobber for alle. 


Angrepene på den frie handelen de siste ukene gir derfor grunn til alvorlig bekymring. Det er et stort paradoks når det er USA som fremstår som den største trusselen mot frihandel. Og det kommunistiske Kina fremstiller seg som en av de fremste forsvarerne. En global handelskrig og økende proteksjonisme er det siste verden trenger nå. Det vil ramme mange land hardt, deriblant Norge. Det vil gjøre det vanskeligere å nå bærekraftmålene. Historisk har perioder med utstrakt proteksjonisme ledet til tilbakegang, krig og konflikt. Det er spor som skremmer. Jeg vil sterkt advare mot en slik utvikling. Derfor, kjære landsmøte, skal Norge være en pådriver for en fortsatt fri og rettferdig verdenshandel. 

Flere land enn før er nå skeptiske til flernasjonale løsninger, som Verdens handels-organisasjon WTO. Mange nærer en frykt for å oppgi suverenitet. I Norge har vi nylig hatt en hard strid om vi skal samarbeide mer med nabolandene våre om utveksling av kraft. Det har vi gjort med suksess i Norden i mange år. Men vi oppnår ikke disse store samfunnsgevinstene uten å oppklare uenigheter med andre land. Det, kjære landsmøte, handler ikke om suverenitet, men om ren egeninteresse. Slik er det også med internasjonal handel. 

Det trengs noen kjøreregler mellom land. Noen regler for hva som er rett og galt. Alternativet er den sterkestes rett. Det er ikke i Norges interesse. Derfor står målet om et forpliktende internasjonalt samarbeid så sterkt i Høyre. Det er til og med tatt inn i vår formålsparagraf: «et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid». Ikke fordi mest mulig skal bestemmes internasjonalt. Ikke fordi det er et mål i seg selv. Men fordi Norge i det lange løp er best tjent med en verden hvor handelen skjer så fritt som mulig og hvor konflikter løses fredelig og rettferdig. Det vil Høyre kjempe for. 

EØS-avtalen er den viktigste avtalen for norske arbeidsplasser. Den sikrer at vi enkelt får solgt varer og tjenester til våre viktigste markeder. Det er lett å ta dette for gitt. Konsekvensene hvis EØS-avtalen faller bort kan bli store. Færre arbeidsplasser. Lavere lønninger. Mindre velferd for den enkelte. Mindre skatteinntekter. Og mindre offentlig velferd. Det er lett å se konsekvensene for bedriftene og arbeidsplassene som rammes direkte. Men disse er grunnstammen i finansieringen av velferden vår. Vi må også huske på kjedevirkningene. Usikkerhet om EØS-avtalen er derfor virkelig ikke i Norges interesse. Dette må vi minne om når EØS-motstanderne bruker Acer og lignende saker for å provosere frem en konflikt om avtalen. Vi kan ikke ta EØS-avtalen for gitt, og det må Høyre passe på. 

Et område som begrunner hvorfor internasjonalt samarbeid er viktig, er fremveksten av store, globale selskaper. Selskaper som har utfordret våre ideer om hvor økonomisk aktivitet egentlig foregår. Skattesystemene har blitt hengende etter, og skattegrunnlaget i mange land uthules. Kompliserte selskapsdannelser på tvers av landegrensene gjør det vanskelig å følge med på om lover og regler følges. I påsken var jeg i Paris for å drøfte innsatsen mot korrupsjon og ulovlige kapitalstrømmer. Enkeltland kan ikke alene løse disse utfordringene. Da finner pengestrømmene lett veier utenom. Disse utfordringene, kjære landsmøte, må løses i fellesskap. 

På det sikkerhetspolitiske området ser vi også viktigheten av internasjonalt samarbeid. Norge har siden 1949 samarbeidet med NATO for vår sikkerhet. Det er fortsatt viktig. NATO ble til i erkjennelsen av at ingen av landene er sterke nok på egen hånd. Men sammen, og hvis alle bidrar, kan vi slå ring om vår frihet."

På Høyres nettsider er det en nyhetssak om landsmøtetalen og en lenke til hele talen, som også handlet om kompetanse, digitalisering, inkludering i arbeidslivet og rammevikår for vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor.