fredag 18. august 2017

Neste periode (2): Tidlig innsats i skolen

Mye er blitt bedre i norsk skole de siste årene og den store innsatsen som gjøres for å videreutdanne lærere øker kvaliteten ytterligere. Men det er dessverre også slik at det går 10.000 elever ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig.

Skolen skal være en arena for mestring, ikke for nederlag. Det skal ikke være slik at barn som blir blir hengende etter i lese-, skrive- og regneopplæringen. prøver å unngå det som er vanskelig og slutter å rekke opp en hånd. Forskning viser at det er tiltak tidlig i opplæringsløpet som har størst effekt på elevenes læring og personlige utvikling. 

Derfor har Høyre lagt frem 11 konkrete tiltak som skal gjennomføres i vår neste regjeringsperiode. De 11 tiltakene er:
 1. Innføre en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter. Hjelpen skal komme når den trengs, ikke når det er for sent.
 2. Utvide lærerspesialistordningen og gjøre 3 000 lærere, én på hver barneskole, til spesialister i tidlig lese- og skriveopplæring med økt lønn, frikjøpt tid og faglig ansvar for at flere barn enn i dag lærer å lese og skrive skikkelig.
 3. Tilby 2500 lærere plass på en ny videreutdanning i forskningsbasert begynneropplæring.
 4. Innføre en nedre grense for skolekvalitet og pålegge skoleeiere som har for dårlige skoleresultater over tid, nasjonal hjelp til å løfte kvaliteten på skolen.
 5. Sette i gang en nasjonal dugnad for leselyst og støtte opp med en søkbar tilskuddsordning for "Leselyst". Alle barn bør bli lest for minst en time i uken.
 6. Reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdanningsesløpet, blant annet gjennom å stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.
 7. Fortsette å prioritere tiltak mot mobbing og sikre en god implementering av nytt regelverk med nulltoleranse.
 8. Sikre 20 minutters matpause for alle elever i barneskolen.
 9. Ansette flere barnehagelærere med mål om at halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger.
 10. Innføre en kommunal plikt til å "banke dører" – drive oppsøkende virksomhet for å få innvandrerbarn i barnehage.
 11. Lovfeste en samarbeidsplikt mellom barnehage og skole for å sikre en god overgang.
Og for de som ikke har sett en statsminister og tre statsråder gjøre et helhjertet forsøk på å gjennomføre "hode, skulder, kne og tå" like koordinert som en barneskoleklasse, er dette NRK-klippet verdt å se på.

Og mer om Høyres kunnskapspolitikk, det som er gjennomført i denne regjeringsperioden og det som er i programmet for neste periode både når det gjelder grunnskole, fagopplæring, høyere utdanning og forskning., er det ytterligere informasjon om her,