torsdag 30. mars 2017

Milliardgevinster fra 14 nye digitaliseringsprosjekter

Forrige gang jeg blogget om medfinansieringsordningen for statlige IKT-prosjekter var i april i fjor da ordningen var helt ny. Da hadde åtte prosjekter fått 75 millioner kroner i støtte fra ordningen, med en beregnet samfunnsøkonomisk gevinst på 3,8 milliarder kroner for samfunnet.

Nå er prosjekter i medfinansieringsordningen igjen i media. Nå har 14 nye digitaliseringsprosjekter fått tilskudd på til sammen 111 millioner kroner. I følge Difis oversikt over prosjektene som får støtte i 2017 har de en samlet samfunnøkonomisk lønnsomhet (netto nåverdi over 10 år) som er beregnet til 6,5 milliarder kroner. Og minst like interessant: Det er en mulig innsparing over offentlige budsjetter på vel 3 mrd. kroner. De må levere gevinstrealiseringsplaner innen 23. mai får å få endelig tilsagn om penger.

Det er mange interessante prosjekter på listen over de som har fått foreløpig tilsagn. Direktoratet for Byggkvalitet skal tilrettelegge for at kommunale plan- og eiendomsdata lettere kan brukes i selvbetjeningsløsninger. Direktoratet for e-helse har et prosjekt som har som mål å unngå bomturer i hjemmetjenesten ved at brukerne får beskjed om når besøkene kommer. IMDI skal lage et nytt nasjonalt tolkeregister. NAV skal sammen med kommunene digitalisere søknadene om økonomisk sosialhjelp. Politidirektoratet skal lage en ny og moderne nettløsning for politiet.no. Og Brønnøysundsregistrene har søkt om penger til et prosjekt som ytterligere digitaliserer de offentlige innkjøpsprosessene ved at det lagets en nasjonal tjeneste for å håndtere dokumentasjonsbevis. Bare for å nevne noen av de nye prosjektene.

Gjennomgående for mange av prosjektene som nå får støtte i medfinansieringsordningen er at staten tar et større ansvar for digitaliseringen i kommunene. Dette ble omtalt i stortingsmelding 27, Digital Agenda for Norge, som en ny og viktig del av arbeidet med å styrke digitaliseringen i offentlig sektor. I flere av årets prosjekter vil kommunene få de største gevinstene av tiltakene. I KMDs pressemelding om de nye prosjektene sier Jan Tore Sanner at:

"– Jeg er glad for at mange av årets prosjekter vil skape en enklere hverdag for innbyggerne, enten det er raskere byggesaksbehandling eller bedre kontakt med hjemmehjelpen. Digitale løsninger gjør det mulig å gi innbyggerne raskere og bedre tjenester, sier Sanner. Det er et stort potensial for å digitalisere tjenester og jobbe smartere i kommunal sektor. Når staten tar et større ansvar for digitaliseringen kan vi øke tempoet på omstillingen også i kommunene, sier Sanner."