onsdag 29. mars 2017

Klimagassutslippene går ned for første gang

Klimagassutslippene i Norge har nådd toppen og vil for første gang i historien gå nedover. Det viser de prognosene som er laget i forbindelse med utarbeidelsen av den nye perspektivmeldingen og som ble vist frem i dag av statsministeren, finansministeren og partilederne i regjeringens to samarbeidspartier.

Vi kan slå fast at politikk virker, også klimapolitikk. Prognosene viser at de ulike tiltakene som allerede er gjennomført, og tiltak som er vedtatt og skal gjennomføres, gjør at vi er på god vei mot målene som er fastsatt i klimaforliket fra 2008. Grafen til høyre viser hvordan prognosen for utslippene i 2020 ser ut nå sammenlignet med Kyoto-avtalens utgangspunkt i 1990 og sammenlignet med utslippene i det siste året med rød-grønn regjering.

Og om man synes denne grafen forenkler det hele litt for mye, og man vil se en mer fullstendig fremstilling, har denne presentasjonen fra Finansdepartementet mange fine grafer med oversikter over de totale klimagassutslippene i Norge og også noen fine oversikter over nedgangen i utslipp i transportsektoren fordi vi fører en politikk som har sørget for at veldig mange bruker utslippsfrie biler. I dagens pressemelding om de nye prognosene er det særlig fire årsaker som fremheves som forklaring på at utslippene går nedover raskere enn vi tidligere har trodd:

"Flere forhold bidrar til at Norge nærmer seg målet:

- Befolkningen tar i bruk nullutslippsbiler i en langt større grad enn tidligere antatt. Det har kommet nye modeller med lengre rekkevidde. Elbilfordelene i avgiftssystemet er videreført og engangsavgiften lagt ytterligere om i miljøvennlig retning. Gjennom Enova har regjeringen bidratt til hurtiglademuligheter mellom de store byene.

- Anslaget for utslipp fra oppvarming av bygg er nedjustert med nesten én million tonn CO2-ekvivalenter på grunn av forbud mot fyring med fossil olje.

- Det har vært en markert nedgang i utslippene fra innenriks sjøfart og fiske. Nedgangen henger blant annet sammen med overgang til mindre utslippsintensive drivstoff og bruk av ny teknologi.

- Utslippene av HFK, blant annet fra kjøleanlegg, ventes å avta raskere som følge av et nytt EU-direktiv. I tillegg har nedleggelsen av gasskraftverket på Mongstad også betydning."

Mange i opposisjonen og i miljøbevegelsen har kritisert regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet i fjor høst, fordi prognosene har vist at utslippene ville fortsette å øke i flere år fremover til tross for alle de nye tiltakene. Nå når de nye prognosene viser at tiltakene virker, og at vi er på god vei mot klimamålene, får vi håpe at de er mulig å gi regjeringen og stortingsflertallet noe mer skryt. For som statsminister Erna Solberg sa i dag er dette viktige og svært gode nyheter:

"– Da vi kom i regjering, var avstanden til klimamålet på åtte millioner tonn. Mange mente dette var umulig å nå. Tre år senere er vi nærmere enn noen gang, og avstanden anslås nå til tre millioner tonn. Dersom den vedtatte opptrappingen av biodrivstoff regnes med, anslår vi at avstanden til klimaforlikets ambisjon for 2020 er nede i om lag to millioner tonn. Det er svært gode nyheter og det viser at regjeringens politikk virker, sier statsminister Erna Solberg."