tirsdag 7. mars 2017

5 258 000 innbyggere i Norge

Det var ved årsskiftet 5 258 000 innbyggere i Norge. Det er 44 300 flere enn for et år siden. Befolkningsveksten er fortsatt stor, men veksten i 2016 var den svakeste siden 2006. Det kan vi lese ut av SSBs årlige befolkningsstatistikk. De skriver dette om endringene fra året før:

"Folketalet vaks med 44 300 i fjor, noko som er 3 850 mindre enn i 2015. Dette er den svakaste veksten i folketalet sidan 2006 og meir enn 20 000 lågare enn i toppåra 2011 og 2012. Meir utvandring til utlandet er hovudårsaka til den avtakande veksten. Nettoinnvandringa frå utlandet minka med 3 700 samanlikna med i 2015. Det vart registrert 66 800 flyttingar til Noreg frå utlandet, noko som var 500 færre enn året før. 40 700 utvandra, 3 200 fleire enn i 2015. Dette er det største talet for utvandring som noko sinne er registrert."


Dersom vi dekomponerer befolkningsveksten i dens ulike bestanddeler ser vi at det i 2016 ble født 58 900 barn, det døde 40 700 personer, det innvandret 66 800 personer til Norge og det utvandret 40 700 fra Norge. Folkerike fylker som Oslo, Rogaland og Hordaland hadde mindre vekst i folketallet enn i 2015. I Oslo var veksten på 8 400, mot 10 700 i 2015. Rogaland hadde en vekst på 1 800 som er mer enn en halvering fra 2015. Akershus hadde den sterkeste veksten i folketallet i landet med 9 800. Det var høyere enn året før.

Mens alle fylkene hadde et innvandringsoverskudd i fjor var det seks fylker som også hadde et overskudd av innenlandske flyttinger:

"Alle fylka hadde positiv nettoflytting frå utlandet, og seks fylke hadde òg positiv innanlandsk nettoflytting. Både i absolutte tal og prosentvis var den samla nettoinnflyttinga størst i Akershus. Fylket er i ei særstilling når det gjeld innanlandsk nettoinnflytting. Akershus hadde ei innanlandsk nettoinnflytting på 5 700. I høve til folketalet var nettoinnflyttinga frå utlandet størst i Finnmark og Sogn og Fjordane. Som einaste fylke hadde Rogaland negativ nettoflytting dersom vi ser på innanlandsk og utanlandsk flytting under eitt. Fødselsoverskotet hjå rogalendingane var likevel stort nok til at det vart vekst i folketalet."

Når vi ser på kommunetallene ser vi at det bortsett fra Oslo var sterkest befolkningsvekst i Trondheim med 3111, Bærum med 1660, Bergen med 1164 og Fredrikstad med 1164 flere personer. Størst nedgang var det i Åsnes med minus 127, Sola med minus 114 og Hadsel med minus 73. Flest barnefødsler var det i Oslo med 10 042, Bergen med 3551, Trondheim med 2330  og Stavanger med 1724.

Det ble som jeg blogget om ved forrige kvartalsskifte født barn i alle norske kommuner i 2016, men i noen måtte de vente til over sankthans før nyttårsbarnet kom. Det ble født svært få barn i noen kommuner. I Modalen og Fedje i Hordaland og i Træna i Nordland ble det bare født et barn i 2016. Norges minst kommune, Utsira i Rogaland, hadde to barnefødsler, men en netto befolkningsvekst på bare en innbygger totalt, slik at folketallet økte fra 200 til 201 innbyggere. To barnefødsler i 2016 var det også i Engerdal, Vevelstad og Røst, mens det ble født tre barn i Rømskog, Røyrvik og Namsskogan.

Et siste poeng: Befolkningen i Norge blir stadig eldre. Ved utgangen av 2016 var 545 022 innbyggere i Norge mellom 67 år og 79 år. Det er hele 39,2 prosent høyere enn for ti år siden. Det er 220 980 innbyggere over 80 år i Norge. Dette er bare 1,3 prosent mer enn for ti år siden, men dette er en gruppe som snart vil vokse mye. De eldste blant de eldre vil i årene som kommer bli betydelig flere.