tirsdag 27. januar 2015

Noen fakta om offentlige innkjøp

Statistisk Sentralbyrå publiserte for noen dager siden en oppdatert statistikk over hvor mye offentlig sektor bruker på ulike anskaffelser av varer og tjenester og på investeringer i året. Året det gjelder er 2013 og svaret er 432 milliarder kroner, men det er også noen andre interessante hovedtall.

Offentlig sektor i denne sammenheng er statlig og kommunal forvaltning og statlig og kommunal tjenestevirksomhet, men ikke statlige og kommunalt eide selskaper (ASA, AS, SF) som driver konkurranseutsatt virksomhet og ikke er underlagt lovverket om offentlige anskaffelser. Derimot er innkjøp til offshore oljevirksomhet med, også til private operatører, fordi lisensene på sokkelen drives under konsesjoner gitt av staten og må følge offentlige innkjøpsregler.

Det første og viktigste denne statistikken viser er at det er snakk om veldig store tall. Summen av alle offentlige anskaffelser er 432 milliarder kroner. Det er solid økning fra 2012 som blant annet skyldes økte investeringer i samferdsel og i sykehus i Østfold det året, men som andel av BNP har de offentlige innkjøpene ligget stabilt på rundt 14 prosent gjennom flere år.

Man kan ikke akkurat beskylde offentlig sektor for å ikke stimulere næringslivet når det brukes så mye penger. Tvert imot er det slik at når så store beløp brukes årlig på investeringer og på innkjøp av varer og tjenester fra private så har det stor betydning for mange private bedrifter og arbeidsplasser. Det betyr også at det er viktig hvordan offentlig sektor opptrer som innkjøper og hvor enkelt det er å delta i anbudskonkurranser, også for små bedrifter. Både for moderniseringen av offentlig sektor og for å få frem flere innovative bedrifter er det viktig hvordan offentlig sektor bruker markedsposisjonen til å fremme innovasjon gjennom å etterspørre løsninger som ikke allerede finnes, men som krever at det utvikles noe nytt.

Det andre det kan være verdt å merke seg er at offentlig sektor består av flere forskjellige deler som er ganske ulike når det gjelder sammensetningen av innkjøpene fra private. Det kan for eksempel være litt meningsløst å diskutere hva som er rett nivå på konsulentbruk eller hvor stor andel av anskaffelsene som skal være innovative når totaltallene inkluderer alt fra offshore oljevirksomhet via forsvaret til tilsyn og departementer. Da gir det mer mening å dekomponere de 432 milliardene og se på hva de forskjellige hoveddelene består av.

Mesteparten av de offentlige innkjøpene kan plasseres i fire hovedgrupper. Minst av de fire, men også med et betydelig beløp, er forsvaret som kjøpte inn for 22 milliarder kroner i 2013, der litt over 12 milliarder var kjøp av varer og tjenester og litt under 10 var investeringer. Forsvaret er underlagt et eget anskaffelsesregelverk, men har i stadig større grad blitt tilpasset til det som gjelder øvrige offentlige anskaffelser for å sikre konkurranse og mest mulig gjennomsiktige prosesser.

De offentlige anskaffelsen i oljesektoren utgjør hele 71 milliarder kroner i året, der 42,5 milliarder er kjøp av varer og tjenester fra private og 28,5 milliarder er investeringer. Særlig investeringene kan svinge ganske mye fra år til år.

Tredje gruppe er kommuneforvaltningens innkjøp som var på 162 milliarder kroner i 2013. Av dette stod fylkene for 31 milliarder kroner og kommunene for resten. Av de 162 milliardene er 82 milliarder kjøp av varer og tjenester, 23 milliarder er produktkjøp til husholdninger og 56 milliarder er bruttoinvesteringer i fast realkapital.

Siste hovedgruppe er statsforvaltningen minus forsvaret, men inkludert blant annet sykehus, samferdsel og universiteter- og høyskoler, som gjennomførte offentlige innkjøp for 167 milliarder kroner. Her var 83 milliarder kjøp av varer og tjenester, 39 milliarder var produktkjøp til husholdninger (inkluderer blant annet offentlige refusjoner for kjøp av helsetjenester) og 45 milliarder var bruttoinvesteringer.

I fjor ble det lagt frem en stor utredning om enklere regler og bedre anskaffelsesprosesser. Den har vært på høring og det har kommet veldig mange svar. Og nå arbeider næringsministeren med de endringene som skal sørge for at vi ikke bare utreder. men også gjennomfører forbedringer og forenklinger i de offentlige innkjøpsprosessene.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar