onsdag 21. januar 2015

6 råd om offentlig digitalisering

I desember hadde McKinseys kunderettede nettsted Insights and Publications en artikkel om digitalisering i offentlig sektor med overskriften "Public-sector digitization: The trillion-dollar challenge(PDF-versjon her) Der kom de med seks overordnede råd om hvordan denne utfordringen bør angripes. Ikke noe oppsiktsvekkende nytt kanskje, i hvert fall ikke noe som gir grunn til å gå vekk fra den kursen vi har valgt i Norge, men likevel nyttige påminnelser og eksempler å ta med seg.

Utgangspunktet for artikkelen er at det er veldig store gevinster å hente ut dersom offentlig sektor digitaliserer mer. Digitalisering i offentlig sektor lønner seg og McKinsey anslår at den globale kostnadsreduksjonen kan være så høy som 1000 milliarder dollar (derfor "trillion-dollar challenge"). Men artikkelen minner også om at det er noen forskjeller mellom offentlig og privat sektor som kan gjøre det ekstra krevende å lykkes med offentlige it-prosjekter:

"The public sector must cope with additional management issues, including multiple agencies, a range of organizational mandates and constit­uencies, longer appropriations timelines, and the challenge of maintaining strategic continuity even as political administrations change. Therefore, it is important that private-sector companies supporting public IT transformations understand that the public sector operates in a different context. For example, it can be challeng­ing to set a specific target, build consensus, align on a leadership structure, secure funding, and meet implementation timelines.

Similarly, when systems and data are owned by different departments and functions, on a range of platforms and with differing taxonomies and access requirements, it can be difficult to invest at scale and generate sufficient economies. Silos, fragmentation, and the absence of a central owner for nationwide IT infrastructure and common components can make it hard to connect the internal “plumbing” to create a seamless experience for the end user, be it a government worker, a business user, an average citizen, or another intergovernmental office. It doesn’t make the task easier when the complexity of large-scale digital projects requires specialized skills and expertise that come at a high price and are often in short supply. In consequence, many e-government efforts fall short of their promise."


Artikkelen tar til orde for seks overordnede strategier, eller "håndtak" som bør brukes av myndighetene for å lykkes med store digitaliseringsprosjekter i offentlige  virksomheter. Disse seks strategiene er illustrert med hvert sitt konkrete eksempel fra land som har fått til noe på det aktuelle området, men som jeg tenker at det også er mulig å identifisere konkrete eksempler på ting vi har lykkes med i Norge under hver hver at de seks overskriftene. Men også ting som har vært utfordrende fordi vi ikke har fått det til godt nok. De seks "håndtakene" McKinsey tar til orde for er (og jeg bruker de engelske titlene):

1. "Win government-wide and agency-deep commitment to specific digital targets." Som eksempel på suksess med hente ut gevinster på tvers av statlige etater og samtidig ha en tilstrekkelig dyp forankring av gevinstmålsettingene nevner artikkelen Storbritannias offentlige nettsted gov.uk og etableringen av Government Digital Service, Men jeg tenker også at vår egen nye A-ordning (som jeg blogget om her) som forenkler innrapporteringen for 220 000 virksomheter til Skatteetaten, NAV og SSB har fått til nettopp dette tverrgående som kan være så krevende.

2. "Establish government-wide coordination of IT investments." Som eksempel på et land der budsjettprosessen for store it-investeringer er koordinert peker artikkelen på Danmark. Her i Norge kom et en egen utredning fra Rambøll, bestilt av KMD, om finansieringsmekanismer og gevinstealisering rett før jul som blant annet ser på vårt eget system for prioritering av it-prosjekter, går konkret inn i erfaringene med 7 store prosjekter og peker på noen forbedringsmuligheter

3. " Redesign processes with the end user in mind". Eksempelet på det å sette brukerne i sentrum og designe arbeidsprosessene i de nye it-løsningene rundt brukernes behov er Nederland, som gjennom det digitale implementeringsprogrammet i-NUP stimulerer design av digitale tjenester rundt brukerne. Ikke helt ulikt noen gode prosjekter for designdrevet drevet innovasjon her i Norge som har hatt som mål å korte ned ventetider og bedre brukeropplevelsen.

4. "Hire and nurture the right talent. Det å rekruttere den nødvendige kompetansen for å lykkes med digitaliseringsprosjektene er krevende og det blir stadig mer krevende å konkurrere med privat sektor om å tiltrekke seg talentene. Her løftes Sør Korea frem som et land som har bygget robuste fagmiljøer som er attraktive nok til å også tiltrekke seg folk fra næringslivet.

5. "Use big data and analytics to improve decision making." Mer og bedre offentlige data betyr at vi kan få et stadig bedre grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger. Men dataene må tilrettelegges slik at de blir tilgjengelige og kan tas i bruk. Som eksempel på et land som går foran nevner artikkelen USA som har lagt til rette for at 85 000 datasett med offentlige data er offentlig tilgjengelige på data.gov.

6. "Protect critical infrastructure and confidential data". Ikke alle vil oss vel, og datasikkerhet kommer av åpenbare grunner stadig høyere på nasjonale politiske agendaer. Her nevnes UK Fusion Cell som eksempel, et samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å forebygge og bekjempe kriminalitet og sikkerhetstrusler.

Det er sikkert noen flere ting som kunne vært nevnt i tillegg, men jeg synes dette listen er god og de eksemplene som er nevnt er relevante. Ingen land har løst alle utfordringene, men det er mye å lære av andre på land på mange av områdene som er nevnt på denne listen.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar