onsdag 8. oktober 2014

Statsbudsjett for den som graver dypere

Det er alltid slik at de første kommentarene til et nytt statsbudsjett fra ulike organisasjoner kommer så raskt etter offentliggjøringen at det er litt vanskelig å tro at det har foregått veldig dype studier av dokumentene. Det har man rett og slett ikke hatt tid til. De raskeste har sannsynligvis bare rukket å lese pressemeldinger. Det er for så vidt ikke så dumt, i KMD har vi for eksempel skrevet mange gode pressemeldinger som gir en rask innføring i hovedinnholdet i vårt budsjett.

Pressemeldingene ligger på departementets budsjettportal og handler om styrket kommuneøkonomi i 2015, økt tilskudd til vekstkommuner, nye ikt-satsinger i statsbudsjettet på til sammen over 500 millioner kroner, bedre samordning av statlige innsigelser, arbeidet ned nytt regjeringskvartal, raskere utfasing av fossil energi i Statsbyggs bygninger, digitalisering av plan- og byggprosesser og mye annet bra. Det er i alt 13 pressemeldinger om ulike viktige temaer i budsjettet. I tillegge er det laget ytterligere 19 pressemeldinger som forteller hvor mye penger og hvor stor vekst alle fylkeskommunen og alle kommunene får i hvert fylke. Veldig nyttig for lokalaviser og andre som er opptatt av kommuneøkonomien i egen kommune.

For å få en mer fullstendig oversikt er det imidlertid lurt å lese selve budsjettdokumentene som skal behandles i Stortinget. Hvert departement legger frem sin egen budsjettproposisjon med både tall og tekst som forklarer hva som skal gjøres i 2015 og hva som er endret fra tidligere år. Kommunal og Moderniseringsdepartementets budsjettproposisjon er for eksempel på 255 sider med mye nyttig informasjon om hva skattebetalernes penger brukes til, Sidetallet er for øvrig betydelig redusert sammenlignet med tilsvarende dokumenter (fra tre ulike departementer) i fjor og det er jobbet bra med å få tydelige og forståelige tekster, uten mange gjentagelser. De ivrigste vil naturligvis lese tilsvarende dokumenter fra flere andre departementer også.

Men det stopper ikke der. For å virkelig få med seg helheten, og ikke bare de enkelte sektorene, bør man lese tre ting til. For det første "Gul bok" som beskriver hovedtrekkene i hele statsbudsjettet og inneholder en samlet oversikt over alle forslagene fra alle departementene. Den er på 235 sider. For det andre er det lurt å få med se inntektssiden i statsbudsjettet og ikke bare utgiftene. Da må man lese proposisjonen om skatter, avgifter og toll 2015 som er på 350 sider og inneholder analyser, begrunnelser, tall og satser for skatte- og avgiftsopplegget. Disse inntektene er foreslått til totalt 1 093 milliarder kroner i 2015, så det er lurt å ikke ta for lett på den siden av saken.

Det tredje av disse helhetsdokumentene er kanskje det aller mest interessante å lese. Det heter Nasjonalbudsjettet 2015 og trekker opp perspektivene for norsk og internasjonal økonomi, beskriver hovedlinjene i den økonomiske politikken, beskriver tiltak for økt produktivitet på viktige samfunnsområder og omtaler viktige tiltak for å bedre den offentlige ressursbruken gjennom ulike igangsatte reformer. I en tid der antall eldre i forhold til antall yrkesaktive er på vei opp og oljeproduksjonen er på vei ned er dette noen av de aller viktigste politiske diskusjonene vi bør ta, men som dessverre pleier å drukne i diskusjoner om ulike utgiftsposter på budsjettet. Jeg kommer nok tilbake til noen temaer fra Nasjonalbudsjettet her på bloggen ganske snart.

For virkelige budsjettnerder er det naturligvis mulig å grave enda dypere på enkeltområder. Folk med en spesiell interesse for kommuneøkonomi vil for eksempel kaste seg over Grønt hefte, et dokument på 336 sider som både beskriver detaljene i det kommunale og fylkeskommunale inntektssystemet og som også inneholder tabeller som beskriver hvordan alle kriterier, utjevningsordninger og tilskuddsordninger slår ut for alle kommunene i landet. Andre vil kaste seg over samleoversikten over bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet. Eller Svalbardbudsjettet 2015. Eller over oversikten over meddelte vassdragskonsesjoner 2015, et dokument vedlagt OEDs budsjettproposisjon på over 1200 side fordelt på to bind. Men som sagt må man være spesielt interessert.

I tillegg til statsbudsjettet for 2015 kom det også en annen viktig nyhet i dag. Kunnskapsministeren la frem Norges første landstidsplan for forskning og høyere utdanning, et dokument som er mer langsiktig  og strategisk enn et statsbudsjett kan være, men samtidig mye mer konkret på ambisjonsnivå og prioriteringer enn en tradisjonell stortingsmelding om forskning pleier å være. Dette er et viktig dokument for regjeringens videre arbeid med forskningspolitikken og jeg vil nok skrive mer på bloggen om betydningen av de prioriteringene som er lagt inn i langtidsplanen.