søndag 5. oktober 2014

En mer politisk trontale

Nettavisen skriver om trontalen
Det 159. storting ble åpnet av kongen i uken som gikk og trontalen, en tale som presenterer regjeringens program i perioden som kommer, ble lest opp. Denne skal så debatteres mandag og tirsdag i høstens første politiske debatt i Stortinget - trontaledebatten.

Trontalen har tidligere år ofte blitt karakterisert som en generell tale uten politikk og visjoner, og derfor omtrent umulig å diskutere. Det tror jeg ikke mange vil påstå i år, for årets trontale var full av politikk , både i form av politiske analyser, veivalg og konkrete tiltak regjeringen arbeider med. For å ta det i tur og orden:

Den helt overordnede budskapet i trontalen er at fordi både Norge og verden rundt oss er i rask endring må også vi omstille nå dersom vi skal være rustet til å møte økonomiske, miljømessige og demografiske utfordringer som vil vokse i årene som kommer. Helt innledningsvis står det:

"Norge er i endring. Vi blir stadig flere. Og vi blir stadig flere eldre. Oljeaktiviteten vil ikke lenger være motoren for vår økonomiske vekst. Og vi må tilpasse oss det jordkloden tåler av karbonutslipp. For vårt samfunn vil hver og en av disse endringene kreve mye av oss. Til sammen vil de prege Norge fra i dag og i tiårene som kommer. Vi har stått overfor store endringer før. Da har vi klart å gripe mulighetene. Det må vi klare også denne gang."

Og litt senere slår trontalen fast at:

"Endringene vi står foran vil kreve omstilling på mange områder. Det kan oppleves som tryggere å holde fast ved det gamle. Den største trusselen for den norske samfunnsmodellen er likevel at vi ikke klarer å omstille i tide. Regjeringen mener det haster med å komme i gang. Regjeringen vil særlig peke på tre områder som vil prege regjeringens arbeid i perioden som kommer."

De tre hovedområdene som vil prege regjeringens arbeid er for det første å sikre at offentlig sektor og velferdsordningene innrettes slik de møter morgendagens behov, og ikke gårsdagens. Her nevnes flere ting regjeringen er i gang med, som fritt behandlingsvalg i helsesektoren for å øke valgfriheten og redusere ventetiden for pasientene. Det skal etableres et nytt utbyggingsselskap for vei for å sørge for raskere utbygging og mer vei for hver krone. I tillegg jobbes det flere ulike reformer, som politireform, jernbanereform og kommunereform. Om den viktige kommunereformen sier trontalen:

"Et viktig mål er gode og likeverdige velferdstjenester i hele landet. Barn som utsettes for omsorgssvikt har samme rett til samfunnets hjelp i en liten som i en stor kommune. I dag er fagmiljøene små og sårbare i mange kommuner. En kommunestruktur tilpasset vår tids utfordringer vil gi mer rettferdighet, et bedre tilbud til de mest sårbare blant oss og likere muligheter uavhengig av hvor man vokser opp. Større kommuner kan få ansvar for flere oppgaver. Det styrker lokaldemokratiet. I pressområder vil større kommuner bedre kunne håndtere økende behov for boliger og infrastruktur."

Det andre hovedområdet som blir nevnt, og som vil prege regjeringens arbeid, er å fremme økt verdiskaping i næringslivet. Velferden må finansieres og et høyt kostnadsnivå, svakere produktivitetsvekst og fallende oljeproduksjon gjør det mer krevende enn tidligere. For at næringslivet skal hevde seg i internasjonal konkurranse må vi redusere næringslivets skatter og avgifter slik at det blir mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser. I tillegg peker trontalen på at den aller viktigste nøkkelen til økt produktivitet på lang sikt er å investere i kunnskap:

"Regjeringen vil investere mer i infrastruktur, kunnskap, forskning og innovasjon. Regjeringen vil legge fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om kvalitet og struktur i høyere utdanning. Vi må løfte ambisjonene og strekke oss lenger for å løse de største utfordringene i samfunnet."

Det tredje området som vi prege regjeringens arbeid fremover er de store internasjonale spørsmålene, som klima, fattigdom, krig og konflikt. Her må vi dessverre konstaterer at omgivelsene våre har endret seg ganske mye i negativ retning den siste tiden, både i Europa og i Midt Østen. Det er en ny situasjon mange steder som også påvirker vår egen sikkerhet, og som vil kreve innsats for å møte. 2015 blir et veldig viktig år i klimapolitikken, og også her er regjeringen opptatt av av vi omstiller i dag for å være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. Trontalen sier dette om behovet for at vi har et høyt ambisjonsnivå:

"Regjeringen vil være en pådriver for at verdens ledere klarer å bli enige om en ambisiøs global klimaavtale. Regjeringen vil legge fram Norges forpliktelse for FN i løpet av første kvartal. Vi må også bidra nasjonalt. Regjeringen vil følge opp og forsterke klimaforliket. Kunnskap og fornybar energi må utgjøre viktige grunnlag for vår økonomi i fremtiden."

Trontalen burde derfor være et godt utgangspunkt når Stortinget skal diskutere hvordan de viktigste utfordringene ser ut, hvilke politiske veivalg vi bør gjøre og hvorfor det er viktig at vi fornyer, forenkler og forbedrer nå, for å unngå at vi får større problemer senere.