søndag 17. januar 2010

Næringslivet forsket mer i 2008

Bedriftene brukte mer penger på forskning i 2008, tross finanskrise. Totalt brukte bedrifter med over ti ansatte 19 milliarder kroner på forskning og utvikling. Det er en økning på 9,2 prosent fra 2007. Tar vi også med bedrifter med 5-9 ansatte ble det forsket for til sammen 20,5 milliarder i næringslivet i Norge i 2008.

Det er Statistisk Sentralbyrå (SSB) som har lagt fram nye tall for forskning i næringslivet. Det de fremhever som den mest interessante trenden er hvordan den tjenesteytende delen av næringslivet stadig får en viktigere rolle også når det gjelder forskning i bedriftene:

"Tjenesteytende næringer utførte FoU for nesten 8,5 milliarder kroner i 2008, en økning på 17,6 prosent sammenliknet med 2007. Til sammenlikning var industriens FoU-kostnader 8,6 milliarder kroner, men dette er bare 3,7 prosent høyere enn i 2007. Industriens andel av næringslivets FoU-kostnader er 45,5 prosent i 2008. Tjenesteytende næringer bidrar med 44,6 prosent og andre næringer (inkl. olje- og gassutvinning) med 9,9 prosent. Det er også de tjenesteytende næringene som bidrar mest til næringslivets økning i utførte FoU-årsverk med en vekst på 15,4 prosent fra 2007 til 2008. I industrien var det kun en marginal oppgang. Dette har ført til at det nå er flere utførte FoU-årsverk i tjenesteytende næringer enn i industrien."

Det er også verdt å merke seg at forskningen i næringslivet i all hovedsak blir finansiert av næringslivet selv, med bidrag fra bedrifter i samme konsern og andre private kilder. Staten bidrar bare med 7,6 prosent av finansieringen. Og selv i finanskriseåret 2008 holdt andelen næringlivet selv finansierte seg på et høyt nivå. I følge SSB:

"Foretakene dekket selv 75 prosent av egenutførte FoU-kostnader i 2008. Det innebærer en nedgang på 1 prosentpoeng fra året før. Foretakene i de tjenesteytende næringene økte sin egenfinansieringsgrad med 2,1 prosentpoeng, til 73,7 prosent. For industriforetakene var utviklingen omvendt. De dekket 75 prosent gjennom egenfinansiering, en nedgang på 3,2 prosentpoeng. Samlet offentlig finansiering av næringslivets FoU utgjør 7,6 prosent. Bidraget fra SkatteFUNN-ordningen utgjør 2,5 prosentpoeng av dette. Øvrig finansiering dekkes i hovedsak av eksterne private kilder, inklusive foretak i samme konsern. Finansiering fra utlandet utgjør 11 prosent."

Det er nok for tidlig å sette to streker under svaret på hvordan finanskrisen har påvirket forskning og innovasjon i bedriftene. Men det vi i hvert fall ser er at en kunnskapsbasert tjenestesektor som vokser uansett, får en enda viktigere relativ betydning som en konsekvens av finanskrisen. Retningen på endringene er den samme, men det skjer enda raskere enn ellers. I antall FoU-årsverk i næringslivet er tjenestesektoren nå blitt større enn industrien. Og det vil i enda større grad være slik at det er den kunnskapsbaserte tjenestesektorens innovasjonskraft vi må stole på når det gjelder fremtidig verdiskaping i Norge.